Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 1 2 357 3 12 70 1,828
Xavier, Ana 1 4 20 1,971 6 19 111 8,459
Xavier-Oliveira, Emanuel 1 3 8 45 1 9 38 257
Xefteris, Dimitrios 6 16 102 738 30 67 272 1,942
Xekalaki, Evdokia 1 4 18 801 4 12 106 4,693
Xenidis, Yiannis 0 1 3 560 0 2 8 1,690
Xenogiani, Theodora 4 11 70 1,936 12 36 246 5,974
Xepapadeas, Anastasios 26 120 701 11,895 148 527 2,473 40,300
Xesfingi, Sofia 1 7 53 121 3 19 67 151
Xia, Jun 0 0 0 22 2 3 19 140
Xiang, Chong 10 45 250 2,545 22 106 659 7,935
Xiang, Jun 3 17 70 1,138 10 65 291 4,156
Xiang, Tao 0 0 9 297 4 10 87 1,258
Xiang, Yi 0 0 2 30 0 2 11 140
Xiao, Erte 11 25 115 2,410 39 114 585 8,095
Xiao, Jing 9 34 293 607 21 81 501 875
Xiao, Jingliang 0 2 10 202 3 6 40 430
Xiao, Jun 0 0 1 59 0 0 8 125
Xiao, Junji 1 3 31 279 8 21 124 989
Xiaojun, Zhao 2 14 43 490 14 42 221 2,275
Xiao, Qin 0 11 46 1,432 5 30 162 4,137
Xiao, Wei 2 8 38 847 17 41 194 3,597
Xiao, Wei 0 0 3 57 0 1 29 144
XIAO, Yan 0 0 7 75 2 6 39 343
Xiao, Yan fei 0 0 2 25 0 3 18 106
Xiao, Ying 0 0 3 42 0 0 9 138
Xiao, Yu 0 0 0 31 1 1 11 86
Xiao, Zhiguo 0 7 25 412 3 15 85 1,161
Xiao, Zhijie 31 76 203 9,102 74 211 911 25,853
Xia, Qingjie 1 6 47 1,343 9 28 175 4,586
Xiarchos, Irene 0 0 2 102 0 4 20 272
Xia, Tian 5 21 89 1,003 32 81 430 4,454
Xia, Xiao-Hua 2 4 10 70 15 55 119 427
Xie, Chaoping 1 4 36 80 4 15 98 218
Xie, Daniel Danxia 1 7 63 1,045 10 34 263 3,191
Xie, Danyang 18 67 293 10,658 54 172 885 36,893
Xie, Fei 1 3 81 673 7 23 225 1,783
Xie, Feixue 2 14 42 794 9 26 127 1,816
Xie, Huan 1 11 33 879 6 41 151 1,737
Xie, Jun 0 3 9 15 1 8 30 68
Xie, Li 1 6 29 213 2 16 76 484
Xie, Ru 0 1 6 161 3 5 16 385
Xie, Taojun 0 0 7 19 3 9 32 74
Xie, Xin 0 0 0 16 0 2 16 1,184
Xie, Yu 1 4 12 226 1 9 25 2,215
Xie, Yuanyuan 5 7 14 119 9 20 84 439
Xie, Zoe 0 0 105 105 1 3 34 34
Xifré, Ramon 1 6 27 118 5 13 66 554
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 3 13 49 528 7 30 191 1,597
Xin, Baogui 0 0 0 6 4 24 65 162
Xing, Chunbing 2 22 153 1,313 22 93 430 3,198
Xing, Victor 3 5 21 21 7 30 37 37
Xing, Weibo 2 5 13 151 2 13 73 578
Xing, Yuhang 10 54 262 4,908 62 198 968 16,407
Xing, Yuqing 17 57 297 4,116 42 167 1,050 11,926
Xin, Katherine 0 1 5 46 1 7 37 304
Xin, Xian 9 23 100 3,057 23 85 422 10,148
Xiong, Bo 8 18 94 878 27 52 271 1,902
Xiong, Chenfeng 0 0 6 23 2 13 49 98
Xiong, Siyang 0 1 8 248 2 8 71 1,380
Xiong, Wei 24 84 338 4,701 90 304 1,227 17,095
Xiouros, Costas 2 4 7 139 4 9 21 355
Xiu, Dacheng 1 1 1 77 7 9 39 323
Xu, Bin 8 30 89 2,027 24 81 362 6,174
Xu, Bing 4 9 42 107 13 33 186 463
Xu, Bing 2 2 18 31 5 26 88 163
xu, Chenggang 9 27 160 9,606 78 223 1,058 39,420
Xu, Dingbo 0 0 1 55 0 0 1 133
Xu, Dinghai 1 5 34 1,125 10 30 146 2,986
XUE, Jianpo 2 20 67 518 18 52 183 1,400
Xue, Licun 1 13 63 2,427 5 31 255 9,000
Xue, Mei 3 12 25 1,142 13 46 133 4,469
Xue, Melanie Meng 1 1 3 37 2 5 41 104
Xue, Yi 0 2 16 210 7 19 114 827
Xue, Yunkui 0 2 5 22 0 2 7 69
Xu, Fang 17 67 284 2,784 81 282 1,235 10,369
Xu, Guo 7 14 47 340 17 46 208 1,197
Xu, Haiqing 0 9 26 212 5 37 180 933
Xu, Hangtian 1 8 45 260 8 20 119 474
Xu, Jianwei 10 27 325 433 20 68 462 712
Xu, Juanyi 2 5 42 1,718 7 31 129 5,311
Xu, Jun 0 3 8 15 1 6 16 37
Xu, Junyi 0 0 2 15 1 1 11 44
Xu, Kai 0 1 1 12 0 2 5 43
Xu, Ke-Li 1 1 9 970 7 15 89 2,749
Xu, Kuan 7 24 122 5,821 22 73 472 30,763
Xu, Lihe 0 0 3 63 1 3 34 328
XU, Liujing 0 1 1 48 0 1 9 399
Xu, Lixin Colin 31 131 638 11,684 148 669 2,634 41,014
Xu, Mingxin 1 2 7 983 2 6 44 2,728
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 1 47
Xu, Nan 0 0 13 28 1 2 37 75
Xu, Ning 2 4 12 34 2 4 28 48
Xu, Qiuhua 1 1 1 3 1 4 10 17
Xu, Shaofeng 5 49 130 211 11 41 130 215
Xu, TengTeng 5 18 110 1,906 36 98 464 4,727
Xu, Tong 0 0 2 2 0 0 4 4
Xu, Wei 1 5 20 943 3 25 105 2,935
Xu, Weineng 0 1 5 89 2 5 15 99
Xu, Wenli 5 10 37 241 29 57 236 379
Xu, Xian 2 7 10 61 2 9 22 122
Xu, Xiaonian 3 5 19 1,886 11 33 150 5,184
Xu, Xinpeng 0 8 53 1,497 13 49 311 5,009
Xu, Xinzhong 3 20 82 1,986 17 66 286 4,970
Xu, Yang 1 2 6 43 11 19 48 65
Xu, Yi Daniel 23 99 382 2,996 88 260 1,125 10,419
Xu, Ying 0 2 17 289 3 24 64 1,018
Xu, Yingfeng 2 5 19 1,170 4 16 100 3,515
Xu, Yongdeng 14 38 299 992 24 69 336 1,592
Xu, Yongsheng 5 16 109 3,715 21 64 528 19,746
Xu, Zeyu 0 0 5 454 2 6 41 1,697
Xu, Zhenhui 1 5 13 1,186 6 30 133 7,144
Xu, Zhicheng Phil 5 12 49 112 13 27 111 155
Xu, Zhiwei 5 16 80 532 12 55 196 1,248
Xu, Zhiying 0 0 5 414 0 4 25 2,128
Xu, Zhun 0 0 1 2 1 1 8 25