Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 1 1 3 358 6 11 61 1,836
Xavier, Ana 1 3 16 1,973 11 22 100 8,475
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 1 8 45 0 2 31 258
Xefteris, Dimitrios 1 60 150 792 21 68 283 1,988
Xekalaki, Evdokia 3 4 19 804 4 11 81 4,700
Xenidis, Yiannis 0 0 3 560 0 1 6 1,691
Xenogiani, Theodora 7 12 71 1,944 20 44 235 6,006
Xepapadeas, Anastasios 47 108 678 11,977 222 512 2,392 40,664
Xesfingi, Sofia 1 3 53 123 9 17 73 165
Xia, Jun 1 1 1 23 2 4 18 142
Xiang, Chong 13 33 191 2,568 42 89 606 8,002
Xiang, Guocheng 1 1 1 6 1 5 10 52
Xiang, Jun 1 6 65 1,141 14 46 264 4,192
Xiang, Tao 0 0 8 297 4 16 69 1,270
Xiang, Yi 0 1 3 31 2 3 10 143
Xiao, Erte 13 27 108 2,426 40 96 517 8,152
Xiao, Jing 12 35 301 633 37 86 520 940
Xiao, Jingliang 0 0 9 202 0 3 32 430
Xiao, Jun 0 0 1 59 0 1 8 126
Xiao, Junji 4 5 30 289 9 20 120 1,018
Xiaojun, Zhao 2 5 33 493 10 33 189 2,294
Xiao, Qin 0 1 37 1,433 10 18 148 4,150
Xiao, Wei 4 9 39 854 12 39 185 3,619
Xiao, Wei 1 1 3 58 5 6 29 150
XIAO, Yan 1 1 8 76 4 8 36 349
Xiao, Yan fei 0 1 2 26 2 3 18 109
Xiao, Ying 0 1 3 43 0 1 8 139
Xiao, Yu 0 0 0 31 2 4 10 89
Xiao, Zhiguo 1 4 26 416 9 21 80 1,179
Xiao, Zhijie 12 61 217 9,138 46 175 875 25,977
Xia, Qingjie 2 6 44 1,348 20 45 178 4,622
Xiarchos, Irene 0 0 2 102 1 4 17 276
Xia, Tian 5 11 89 1,009 23 68 383 4,490
Xia, Xiao-Hua 1 5 11 73 8 41 132 453
Xie, Chaoping 3 5 38 84 5 13 93 227
Xie, Daniel Danxia 2 3 56 1,047 11 31 249 3,212
Xie, Danyang 23 60 271 10,718 68 172 843 37,080
Xie, Fei 3 6 82 678 7 18 212 1,794
Xie, Feixue 3 7 41 799 13 34 141 1,841
Xie, Huan 3 7 37 885 10 24 142 1,755
Xie, Jun 0 0 8 15 0 3 28 70
Xie, Li 0 2 27 214 2 9 71 491
Xie, Ru 0 0 4 161 0 3 12 385
Xie, Taojun 0 1 6 20 2 12 39 83
Xie, Xin 0 0 0 16 0 0 13 1,184
Xie, Yu 2 3 13 228 4 6 26 2,220
Xie, Yuanyuan 0 5 12 119 4 13 59 443
Xie, Zoe 3 3 108 108 2 3 36 36
Xifré, Ramon 0 2 25 119 0 8 61 557
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 2 6 40 531 18 31 165 1,621
Xin, Baogui 0 0 0 6 4 14 72 172
Xing, Chunbing 7 13 152 1,332 33 79 421 3,294
Xin, Guangyi 0 1 2 62 1 3 13 52
Xing, Victor 50 56 74 74 32 52 82 82
Xing, Weibo 1 4 13 153 2 7 67 583
Xing, Yuhang 27 57 275 4,955 75 208 963 16,553
Xing, Yuqing 33 160 396 4,259 76 177 1,002 12,061
Xin, Katherine 0 0 4 46 2 4 27 307
Xin, Xian 7 21 95 2,943 41 92 391 9,686
Xiong, Bo 6 17 87 887 16 55 254 1,930
Xiong, Chenfeng 3 3 8 26 7 11 47 107
Xiong, Siyang 1 1 9 249 4 10 66 1,388
Xiong, Wei 32 85 368 4,762 111 275 1,222 17,280
Xiouros, Costas 0 2 6 139 0 4 18 355
Xiu, Dacheng 0 2 2 78 1 12 37 328
Xu, Bin 10 21 89 2,040 26 69 347 6,219
Xu, Bing 3 8 42 111 11 31 179 481
Xu, Bing 0 2 17 31 5 15 89 173
xu, Chenggang 27 48 182 9,645 83 244 1,066 39,586
Xu, Dingbo 0 0 1 55 0 0 1 133
Xu, Dinghai 3 7 36 1,134 10 39 143 3,042
XUE, Jianpo 7 10 70 526 20 45 185 1,427
Xue, Licun 2 7 54 2,433 9 22 202 9,017
Xue, Mei 2 6 26 1,145 7 24 133 4,480
Xue, Melanie Meng 0 1 2 37 0 3 30 105
Xue, Yi 0 2 16 212 9 34 126 854
Xue, Yunkui 0 0 5 22 0 0 7 69
Xu, Fang 14 52 277 2,819 89 249 1,264 10,537
Xu, Guo 5 15 51 348 11 40 195 1,220
Xu, Haiqing 2 6 30 218 19 37 192 965
Xu, Hangtian 0 1 25 260 9 19 102 485
Xu, Jianwei 7 22 235 445 16 58 455 750
Xu, Juanyi 2 9 40 1,725 14 38 138 5,342
Xu, Jun 0 4 12 19 2 7 21 43
Xu, Junyi 0 0 1 15 1 2 10 45
Xu, Kai 0 0 1 12 2 2 7 45
Xu, Ke-Li 0 1 7 970 3 10 75 2,752
Xu, Kuan 10 28 133 5,828 29 73 420 30,739
Xu, Lihe 0 0 1 63 0 4 28 331
XU, Liujing 0 0 1 48 1 1 7 400
Xu, Lixin Colin 43 108 631 11,747 133 428 2,543 41,239
Xu, Mingxin 0 1 7 983 3 7 40 2,733
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 1 47
Xu, Nan 3 4 16 32 8 10 40 84
Xu, Ning 1 5 12 37 3 9 30 55
Xu, Qiuhua 1 2 2 4 1 2 9 18
Xu, Shaofeng 1 7 128 213 8 23 131 227
Xu, TengTeng 7 18 99 1,911 22 92 418 4,739
Xu, Tong 0 1 3 3 2 3 7 7
Xu, Wei 2 6 21 810 6 15 92 2,541
Xu, Weineng 0 0 5 89 2 7 20 104
Xu, Wenli 0 5 30 241 9 43 193 393
Xu, Xian 0 3 9 62 2 8 22 128
Xu, Xiaonian 0 5 17 1,888 1 24 144 5,197
Xu, Xinpeng 3 8 54 1,505 10 38 281 5,034
Xu, Xinzhong 6 13 87 1,996 18 47 284 5,000
Xu, Yang 0 1 5 43 4 16 46 70
Xu, Yi Daniel 27 92 404 3,157 77 262 1,138 10,774
Xu, Yilong 3 3 12 72 8 13 44 125
Xu, Ying 1 2 19 291 1 10 69 1,025
Xu, Yingfeng 1 5 20 1,173 6 18 90 3,529
Xu, Yongdeng 39 60 329 919 39 87 332 1,558
Xu, Yongsheng 11 25 111 3,735 29 80 462 19,805
Xu, Zeyu 1 1 5 455 4 7 37 1,702
Xu, Zhenhui 0 3 14 1,188 7 18 123 7,156
Xu, Zhicheng Phil 4 10 51 117 19 48 134 190
Xu, Zhiwei 6 18 82 545 16 44 204 1,280
Xu, Zhiying 1 1 5 415 1 3 24 2,131
Xu, Zhun 0 0 1 2 0 1 7 25