Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 3 356 3 8 75 1,819
Xavier, Ana 3 9 22 1,970 9 27 116 8,449
Xavier-Oliveira, Emanuel 1 4 7 43 4 10 41 252
Xefteris, Dimitrios 3 20 101 725 21 72 293 1,896
Xekalaki, Evdokia 2 5 18 799 4 15 168 4,685
Xenidis, Yiannis 0 1 3 559 0 2 10 1,688
Xenogiani, Theodora 4 19 72 1,929 16 56 279 5,954
Xepapadeas, Anastasios 59 202 729 11,834 218 645 2,710 39,991
Xesfingi, Sofia 2 6 49 116 5 19 59 137
Xia, Jun 0 0 0 22 0 1 18 137
Xiang, Chong 20 55 280 2,520 47 147 736 7,876
Xiang, Jun 7 19 67 1,128 21 72 310 4,112
Xiang, Tao 0 1 11 297 2 12 109 1,250
Xiang, Yi 0 0 2 30 1 3 13 139
Xiao, Erte 7 26 113 2,392 31 113 623 8,012
Xiao, Jing 10 52 313 583 27 141 518 821
Xiao, Jingliang 2 5 14 202 3 10 43 427
Xiao, Jun 0 0 2 59 0 4 11 125
Xiao, Junji 2 12 32 283 11 45 136 995
Xiaojun, Zhao 7 11 42 483 16 52 232 2,249
Xiao, Qin 6 14 49 1,427 14 46 179 4,121
Xiao, Wei 0 0 4 57 0 3 39 143
Xiao, Wei 5 13 40 844 19 47 212 3,575
XIAO, Yan 0 3 7 75 2 14 42 339
Xiao, Yan fei 0 0 3 25 3 8 20 106
Xiao, Ying 0 2 3 42 0 4 9 138
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 0 16 85
Xiao, Zhiguo 4 8 25 409 8 21 108 1,154
Xiao, Zhijie 23 51 202 9,076 74 187 1,033 25,806
Xia, Qingjie 3 12 50 1,340 12 38 204 4,570
Xiarchos, Irene 0 1 2 102 4 7 31 272
Xia, Tian 9 28 84 991 26 95 458 4,399
Xia, Xiao-Hua 1 3 8 67 19 38 93 391
Xie, Chaoping 2 7 40 78 6 22 102 209
Xie, Daniel Danxia 2 15 67 1,040 12 57 288 3,169
Xie, Danyang 22 77 302 10,630 54 207 1,005 36,839
Xie, Fei 1 38 84 671 12 82 231 1,772
Xie, Feixue 5 11 39 785 6 32 127 1,796
Xie, Huan 8 13 34 876 24 42 161 1,720
Xie, Jun 2 4 8 14 5 11 31 65
Xie, Li 3 6 31 210 7 18 83 475
Xie, Ru 0 1 7 160 0 1 14 380
Xie, Taojun 0 2 7 19 5 15 33 70
Xie, Xin 0 0 0 16 1 2 17 1,183
Xie, Yu 1 4 9 223 6 10 28 2,212
Xie, Yuanyuan 2 5 12 114 9 21 87 428
Xie, Zoe 0 7 105 105 1 4 32 32
Xifré, Ramon 4 9 29 116 6 17 79 547
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 6 15 45 521 14 46 203 1,581
Xin, Baogui 0 0 0 6 11 25 66 149
Xing, Chunbing 8 32 154 1,307 46 119 475 3,187
Xing, Victor 1 17 17 17 14 21 21 21
Xing, Weibo 1 4 9 147 7 22 80 572
Xing, Yuhang 33 91 281 4,887 83 282 992 16,292
Xing, Yuqing 30 86 344 4,089 73 281 1,171 11,832
Xin, Katherine 1 2 6 46 3 5 40 300
Xin, Xian 8 27 100 3,042 25 112 439 10,088
Xiong, Bo 6 18 290 866 14 50 298 1,864
Xiong, Chenfeng 0 2 6 23 5 14 48 90
Xiong, Siyang 0 2 7 247 2 9 82 1,374
Xiong, Wei 40 151 333 4,657 122 375 1,248 16,913
Xiouros, Costas 1 2 5 136 2 4 17 348
Xiu, Dacheng 0 0 0 76 2 5 43 316
Xu, Bin 13 22 96 2,010 26 94 383 6,119
Xu, Bing 0 9 17 29 14 34 94 151
Xu, Bing 4 13 40 102 17 48 202 447
xu, Chenggang 10 51 168 9,589 78 296 1,168 39,275
Xu, Dingbo 0 0 1 55 0 0 2 133
Xu, Dinghai 2 13 39 1,125 12 35 185 2,993
XUE, Jianpo 10 35 68 508 16 51 179 1,364
Xue, Licun 9 19 62 2,423 18 56 267 8,987
Xue, Mei 5 10 18 1,135 24 47 128 4,447
Xue, Melanie Meng 0 1 2 36 1 6 46 100
Xue, Yi 1 3 19 209 4 29 121 812
Xue, Yunkui 0 0 3 20 0 0 6 67
Xu, Fang 23 81 272 2,740 97 356 1,197 10,184
Xu, Guo 5 14 45 330 17 49 201 1,163
Xu, Haiqing 6 13 33 209 15 35 193 911
Xu, Hangtian 4 9 71 256 6 25 110 460
Xu, Jianwei 0 4 16 100 6 24 111 306
Xu, Juanyi 2 12 48 1,715 11 33 148 5,291
Xu, Jun 2 4 9 14 4 7 17 35
Xu, Junyi 0 1 2 15 0 1 12 43
Xu, Kai 0 0 0 11 1 3 5 42
Xu, Ke-Li 0 2 11 969 2 9 105 2,736
Xu, Kuan 9 46 121 5,806 26 128 524 30,716
Xu, Lihe 0 0 3 63 2 10 39 327
XU, Liujing 0 0 0 47 0 1 9 398
Xu, Lixin Colin 62 186 643 11,616 340 836 2,715 40,690
Xu, Mingxin 0 1 5 981 2 5 53 2,724
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 1 47
Xu, Nan 0 1 15 28 1 7 45 74
Xu, Ning 1 3 31 31 1 9 45 45
Xu, Qiuhua 0 0 0 2 2 3 9 15
Xu, Shaofeng 4 12 88 166 12 27 106 186
Xu, TengTeng 10 30 121 1,898 33 101 471 4,662
Xu, Tong 0 1 2 2 0 1 4 4
Xu, Wei 3 5 25 941 6 14 128 2,916
Xu, Weineng 0 1 4 88 2 6 13 96
Xu, Wenli 0 1 85 231 10 23 268 332
Xu, Xian 5 6 8 59 7 12 29 120
Xu, Xiaonian 1 4 18 1,882 11 48 149 5,162
Xu, Xinpeng 5 16 61 1,494 23 80 340 4,983
Xu, Xinzhong 13 36 85 1,979 29 96 300 4,933
Xu, Yang 0 2 7 41 1 6 36 47
Xu, Yi Daniel 35 107 371 2,932 91 288 1,177 10,250
Xu, Ying 2 9 19 289 20 36 72 1,014
Xu, Yingfeng 1 3 18 1,166 4 13 125 3,503
Xu, Yongdeng 17 43 337 971 29 89 388 1,552
Xu, Yongsheng 5 23 109 3,704 18 102 674 19,700
Xu, Zeyu 0 2 6 454 2 8 44 1,693
Xu, Zhenhui 2 4 13 1,183 12 46 141 7,126
Xu, Zhicheng Phil 4 7 41 104 9 25 102 137
Xu, Zhiwei 4 22 77 606 21 56 202 1,353
Xu, Zhiying 0 0 5 414 4 6 34 2,128
Xu, Zhun 0 0 1 2 0 2 7 24