Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 9 356 1 8 91 1,816
Xavier, Ana 4 6 23 1,967 9 25 124 8,440
Xavier-Oliveira, Emanuel 1 3 7 42 1 9 45 248
Xefteris, Dimitrios 4 28 121 722 19 75 319 1,875
Xekalaki, Evdokia 2 3 19 797 4 18 185 4,681
Xenidis, Yiannis 1 1 3 559 2 2 12 1,688
Xenogiani, Theodora 8 25 115 1,925 21 64 299 5,938
Xepapadeas, Anastasios 51 243 713 11,798 188 649 2,789 39,859
Xesfingi, Sofia 3 43 47 114 5 28 56 132
Xia, Jun 0 0 1 22 0 2 21 137
Xiang, Chong 13 48 280 2,500 38 150 748 7,829
Xiang, Jun 2 21 70 1,121 10 70 321 4,091
Xiang, Tao 0 1 12 297 3 23 117 1,248
Xiang, Yi 0 0 4 30 1 2 14 138
Xiao, Erte 7 27 115 2,385 49 126 662 7,981
Xiao, Jing 13 64 440 573 47 164 559 794
Xiao, Jingliang 2 3 15 200 3 10 45 424
Xiao, Jun 0 0 3 59 0 4 13 125
Xiao, Junji 8 14 33 281 22 47 140 984
Xiaojun, Zhao 2 8 39 476 19 55 237 2,233
Xiao, Qin 5 11 48 1,421 19 50 185 4,107
Xiao, Wei 0 0 7 57 1 5 44 143
Xiao, Wei 3 11 41 839 7 43 212 3,556
XIAO, Yan 2 3 7 75 6 14 43 337
Xiao, Yan fei 0 0 3 25 1 6 17 103
Xiao, Ying 2 2 3 42 4 5 9 138
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 0 19 85
Xiao, Zhiguo 3 6 22 405 7 17 106 1,146
Xiao, Zhijie 13 46 187 9,053 46 206 1,059 25,732
Xia, Qingjie 7 18 50 1,337 12 51 216 4,558
Xiarchos, Irene 1 1 2 102 2 5 29 268
Xia, Tian 12 31 88 982 37 104 485 4,373
Xia, Xiao-Hua 1 1 7 65 8 15 70 362
Xie, Chaoping 2 9 38 76 5 26 103 203
Xie, Daniel Danxia 2 25 81 1,038 12 63 311 3,157
Xie, Danyang 20 75 309 10,450 71 218 1,034 36,208
Xie, Fei 5 51 84 670 10 103 230 1,760
Xie, Feixue 4 8 34 780 16 43 128 1,790
Xie, Huan 2 7 27 868 7 27 149 1,696
Xie, Jun 1 3 7 31 3 9 34 156
Xie, Li 2 8 34 207 6 23 86 468
Xie, Ru 1 1 8 160 1 1 17 380
Xie, Taojun 2 2 7 19 4 8 25 62
Xie, Xin 0 0 0 16 1 1 18 1,182
Xie, Yu 3 4 8 222 3 6 26 2,206
Xie, Yuanyuan 0 5 11 112 2 17 82 419
Xie, Zoe 2 35 87 87 0 13 27 27
Xifré, Ramon 2 6 25 112 6 17 75 541
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 3 11 45 515 11 53 204 1,567
Xin, Baogui 0 0 0 6 4 18 56 138
Xing, Chunbing 16 32 162 1,299 41 100 472 3,141
Xing, Victor 16 16 16 16 6 7 7 7
Xing, Weibo 0 3 8 146 3 19 78 565
Xing, Yuhang 35 77 264 4,854 109 271 979 16,209
Xing, Yuqing 27 87 365 4,059 113 286 1,193 11,759
Xin, Katherine 0 1 6 45 1 6 42 297
Xin, Xian 8 26 102 3,034 32 114 447 10,063
Xiong, Bo 6 22 298 860 19 57 318 1,850
Xiong, Chenfeng 1 2 7 23 4 14 48 85
Xiong, Siyang 2 2 8 247 4 9 89 1,372
Xiong, Wei 30 130 312 4,617 117 354 1,243 16,791
Xiouros, Costas 0 1 4 135 1 2 17 346
Xiu, Dacheng 0 0 1 76 1 7 46 314
Xu, Bin 3 16 88 1,986 28 90 375 5,954
Xu, Bing 2 10 17 29 2 22 86 137
Xu, Bing 6 12 37 98 16 54 191 430
xu, Chenggang 20 62 170 9,068 90 291 1,198 37,561
Xu, Dingbo 0 0 2 55 0 0 3 133
Xu, Dinghai 5 14 42 1,123 12 29 191 2,981
XUE, Jianpo 0 8 43 477 9 30 165 1,331
Xue, Licun 3 13 57 2,414 18 50 275 8,969
Xue, Mei 2 8 17 1,130 9 50 128 4,423
Xue, Melanie Meng 0 1 3 36 0 11 48 99
Xue, Yi 1 6 19 208 12 44 128 808
Xue, Yunkui 0 1 3 20 0 1 6 67
Xu, Fang 23 89 272 2,717 97 425 1,201 10,087
Xu, Guo 3 19 44 325 12 54 199 1,146
Xu, Haiqing 5 7 29 203 9 34 188 896
Xu, Hangtian 4 7 68 252 12 29 109 454
Xu, Jianwei 2 4 20 100 7 33 121 300
Xu, Juanyi 6 12 55 1,713 11 27 157 5,280
Xu, Jun 1 2 7 12 2 4 13 31
Xu, Junyi 0 1 2 15 0 2 12 43
Xu, Kai 0 0 0 11 1 2 4 41
Xu, Ke-Li 2 3 14 969 6 22 121 2,734
Xu, Kuan 18 55 119 5,797 45 144 539 30,690
Xu, Lihe 0 0 4 63 4 11 44 325
XU, Liujing 0 0 0 47 1 2 9 398
Xu, Lixin Colin 62 201 620 11,554 241 753 2,620 40,350
Xu, Mingxin 1 2 7 981 2 9 55 2,722
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 1 47
Xu, Nan 1 4 16 28 6 12 48 73
Xu, Ning 2 2 30 30 5 12 44 44
Xu, Qiuhua 0 0 0 2 1 1 7 13
Xu, Shaofeng 5 11 84 162 8 21 95 174
Xu, TengTeng 8 26 122 1,641 34 103 469 4,004
Xu, Tong 0 1 2 2 0 1 4 4
Xu, Wei 0 6 25 938 2 18 141 2,910
Xu, Weineng 0 2 4 88 1 7 11 94
Xu, Wenli 1 3 165 231 7 20 276 322
Xu, Xian 1 1 4 54 2 5 27 113
Xu, Xiaonian 2 5 18 1,881 25 49 142 5,151
Xu, Xinpeng 5 20 61 1,489 27 94 351 4,960
Xu, Xinzhong 13 31 78 1,966 34 84 298 4,904
Xu, Yang 1 2 7 41 2 7 35 46
Xu, Yi Daniel 40 98 361 2,897 93 300 1,195 10,159
Xu, Ying 2 10 22 287 5 20 60 994
Xu, Yingfeng 0 5 17 1,165 2 15 127 3,499
Xu, Yongdeng 13 55 393 954 24 114 483 1,523
Xu, Yongsheng 6 22 116 3,699 40 109 748 19,682
Xu, Zeyu 0 2 9 454 2 9 51 1,691
Xu, Zhenhui 0 3 11 1,181 13 40 140 7,114
Xu, Zhicheng Phil 2 7 37 100 7 26 98 128
Xu, Zhiwei 8 30 80 602 16 59 203 1,332
Xu, Zhiying 0 0 6 414 1 2 33 2,124
Xu, Zhun 0 0 1 2 1 4 7 24