Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 10 356 3 17 120 1,811
Xavier, Ana 0 2 21 1,961 7 26 136 8,422
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 0 5 39 3 7 50 242
Xefteris, Dimitrios 6 14 156 700 24 59 364 1,824
Xekalaki, Evdokia 0 1 19 794 7 23 228 4,670
Xenidis, Yiannis 0 1 2 558 0 1 10 1,686
Xenogiani, Theodora 10 20 119 1,910 24 70 318 5,898
Xepapadeas, Anastasios 100 211 752 11,655 222 627 2,959 39,432
Xesfingi, Sofia 39 40 44 110 14 22 47 118
Xia, Jun 0 0 1 22 1 3 21 136
Xiang, Chong 13 37 311 2,465 50 169 808 7,729
Xiang, Jun 9 16 78 1,109 19 47 361 4,040
Xiang, Tao 0 6 15 296 13 25 139 1,238
Xiang, Yi 0 2 9 30 0 2 24 136
Xiao, Erte 8 30 111 2,366 44 138 664 7,899
Xiao, Jing 22 71 406 531 50 135 470 680
Xiao, Jingliang 0 3 13 197 3 12 46 417
Xiao, Jun 0 1 3 59 0 2 12 121
Xiao, Junji 4 8 30 271 13 34 134 950
Xiaojun, Zhao 4 7 41 472 19 56 251 2,197
Xiao, Qin 3 10 48 1,413 18 54 205 4,075
Xiao, Wei 3 8 43 831 15 56 224 3,528
Xiao, Wei 0 2 8 57 2 13 46 140
XIAO, Yan 0 1 6 72 2 7 37 325
Xiao, Yan fei 0 0 4 25 1 4 14 98
Xiao, Ying 0 0 2 40 1 2 10 134
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 3 24 85
Xiao, Zhiguo 2 8 24 401 4 19 113 1,133
Xiao, Zhijie 18 46 196 9,025 93 229 1,137 25,619
Xia, Qingjie 9 18 45 1,328 25 56 227 4,532
Xiarchos, Irene 0 0 3 101 2 5 33 265
Xia, Tian 12 28 89 963 35 107 530 4,304
Xia, Xiao-Hua 0 1 8 64 3 15 68 350
Xie, Chaoping 4 18 35 71 10 29 101 187
Xie, Daniel Danxia 12 15 91 1,020 18 56 328 3,047
Xie, Danyang 20 63 330 10,553 66 233 1,204 36,632
Xie, Fei 14 26 57 633 33 65 191 1,690
Xie, Feixue 2 11 31 774 17 47 118 1,764
Xie, Huan 2 8 33 863 9 29 161 1,678
Xie, Jun 1 2 9 29 3 7 39 150
Xie, Li 5 12 37 204 12 28 92 457
Xie, Ru 0 0 7 159 0 4 18 379
Xie, Taojun 0 1 5 17 1 4 18 55
Xie, Xin 0 0 0 16 0 4 18 1,181
Xie, Yu 1 2 5 219 2 5 37 2,202
Xie, Yuanyuan 2 2 10 109 5 16 78 407
Xie, Zoe 30 32 82 82 10 14 24 24
Xifré, Ramon 1 5 21 107 4 14 67 528
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 2 9 56 506 21 45 209 1,535
Xin, Baogui 0 0 0 6 4 21 45 124
Xing, Chunbing 8 58 162 1,275 27 105 477 3,068
Xing, Weibo 0 2 8 143 4 14 72 550
Xing, Yuhang 19 53 235 4,796 72 199 926 16,010
Xing, Yuqing 31 86 386 4,003 78 277 1,222 11,551
Xin, Katherine 0 0 8 44 4 7 51 295
Xin, Xian 7 19 99 3,015 26 87 460 9,975
Xiong, Bo 10 22 305 848 21 78 339 1,814
Xiong, Siyang 0 3 6 245 2 20 100 1,365
Xiong, Wei 19 53 245 4,506 101 298 1,233 16,538
Xiouros, Costas 0 0 5 134 0 3 24 344
Xiu, Dacheng 0 0 2 76 4 11 54 311
Xu, Bin 10 23 101 1,988 25 87 408 6,025
Xu, Bing 3 7 30 89 23 57 170 399
Xu, Bing 1 2 18 20 2 13 99 117
xu, Chenggang 21 49 151 9,586 75 244 1,235 39,233
Xu, Dingbo 0 0 2 55 0 0 4 133
Xu, Dinghai 3 9 35 1,112 6 33 202 2,958
XUE, Jianpo 4 8 47 473 12 35 172 1,313
Xue, Licun 3 12 57 2,404 12 53 285 8,931
Xue, Mei 3 6 14 1,125 27 41 150 4,400
Xue, Melanie Meng 0 0 5 35 6 14 49 94
Xue, Yi 4 5 24 206 19 34 136 783
Xue, Yunkui 1 3 4 20 1 3 7 67
Xu, Fang 31 69 252 2,659 166 340 1,179 9,828
Xu, Guo 10 15 40 316 22 58 181 1,114
Xu, Haiqing 0 3 29 196 14 49 213 876
Xu, Hangtian 2 4 69 247 10 28 104 435
Xu, Jianwei 0 3 19 96 15 35 119 282
Xu, Juanyi 2 9 54 1,703 5 27 166 5,258
Xu, Jun 0 0 5 10 1 3 10 28
Xu, Junyi 0 0 2 14 1 5 16 42
Xu, Kai 0 0 0 11 0 0 5 39
Xu, Ke-Li 1 2 17 967 15 24 137 2,727
Xu, Kuan 17 28 107 5,758 37 96 559 30,574
Xu, Lihe 0 1 5 63 3 8 41 317
XU, Liujing 0 0 0 47 1 3 9 397
Xu, Lixin Colin 75 195 588 11,428 250 721 2,598 39,847
Xu, Mingxin 1 1 10 980 6 12 65 2,719
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 1 47
Xu, Nan 3 9 17 27 6 18 48 67
Xu, Ning 0 2 28 28 4 7 36 36
Xu, Qiuhua 0 0 1 2 0 1 10 12
Xu, Shaofeng 3 17 77 154 6 32 85 159
Xu, TengTeng 7 19 151 1,868 37 96 533 4,561
Xu, Wei 4 6 27 936 10 27 176 2,902
Xu, Weineng 1 2 4 87 3 5 9 90
Xu, Wenli 2 9 214 230 7 46 299 309
Xu, Xian 0 0 3 53 0 1 23 108
Xu, Xiaonian 2 5 17 1,878 12 31 125 5,114
Xu, Xinpeng 9 18 65 1,478 37 87 389 4,903
Xu, Xinzhong 8 22 79 1,943 17 61 292 4,837
Xu, Yi Daniel 26 79 356 2,825 103 270 1,275 9,962
Xu, Ying 3 6 18 280 4 16 56 978
Xu, Yingfeng 3 5 18 1,163 6 23 143 3,490
Xu, Yongdeng 29 216 548 928 54 127 829 1,463
Xu, Yongsheng 4 44 116 3,681 25 139 823 19,598
Xu, Zeyu 0 1 8 452 3 13 52 1,685
Xu, Zhenhui 1 2 12 1,179 6 17 128 7,080
Xu, Zhiwei 12 30 81 584 24 65 222 1,297
Xu, Zhiying 0 2 12 414 0 7 48 2,122
Xu, Zhun 0 1 2 2 2 3 9 22