Access Statistics for Atanas Atanasov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство 0 0 2 2 0 0 3 3
Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното Отчитане 0 0 2 5 4 6 21 26
Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност 0 0 2 2 1 1 11 11
Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие 0 0 0 1 1 3 12 17
Последващо оценяване на репутацията – преглед на съществуващата нормативна уредба 5 5 5 5 2 2 2 2
Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература 0 0 0 1 1 2 8 12
Репутацията във финансовите отчети на българските мобилни оператори - проблеми и поуки 0 0 0 0 0 0 4 5
Счетоводното регламентиране на репутацията в България – исторически преглед и анализ 0 1 1 6 0 2 15 20
Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация 1 1 4 8 1 3 12 15
Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията 0 0 0 0 0 1 7 10
Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация 0 0 6 8 2 3 18 24
Финансово и нефинансово отчитане – симбиоза или антагонизъм? 0 0 0 0 1 1 1 1
Total Working Papers 6 7 22 38 13 24 114 146


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Accounting Aspects of Business Motives for Business Combinations 1 1 5 5 2 4 13 13
Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature 0 0 1 6 0 2 16 51
Internally-Generated Goodwill - Problems and Approaches to Defining and Measuring It 0 1 8 21 3 6 48 94
Total Journal Articles 1 2 14 32 5 12 77 158


Statistics updated 2019-09-09