Access Statistics for Atanas Atanasov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство 1 1 2 2 2 2 3 3
Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното Отчитане 0 0 2 5 0 1 18 20
Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност 0 0 2 2 1 4 10 10
Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие 0 0 1 1 0 0 12 14
Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература 0 0 1 1 0 0 10 10
Репутацията във финансовите отчети на българските мобилни оператори - проблеми и поуки 0 0 0 0 0 0 5 5
Счетоводното регламентиране на репутацията в България – исторически преглед и анализ 0 0 0 5 1 4 14 18
Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация 1 2 4 7 2 3 12 12
Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията 0 0 0 0 0 0 9 9
Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация 0 0 8 8 1 2 21 21
Total Working Papers 2 3 20 31 7 16 114 122


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Accounting Aspects of Business Motives for Business Combinations 1 1 4 4 2 4 9 9
Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature 0 0 1 6 0 2 14 49
Internally-Generated Goodwill - Problems and Approaches to Defining and Measuring It 1 1 8 20 4 9 55 88
Total Journal Articles 2 2 13 30 6 15 78 146


Statistics updated 2019-06-03