Access Statistics for Kaloyan Ganev

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Small Model for Output Gap and Potential Growth Estimation. An Application to Bulgaria 0 0 0 17 0 1 6 48
A Small Model for Output Gap and Potential Growth Estimation. An Application to Bulgaria 0 1 3 31 0 1 8 54
Can Educational Attainment Explain Total Factor Productivity? Growth Accounting Evidence from Seven Transition Countries for the Period 1991-2000 0 0 1 251 0 0 5 658
Institutionally Induced Human Capital Vintages and Economic Growth in Transition 0 0 0 24 0 0 2 69
Interaction of leading and supporting factors for the SME competitiveness 0 1 3 35 0 2 7 104
Measuring Total Factor Productivity: Growth Accounting for Bulgaria 1 1 11 914 2 5 29 2,353
Significance of globalization-specific factors for SME competitiveness: a conceptual model and an empirical test 0 0 0 14 0 1 8 53
Statistical estimates of the deviations from the macroeconomic potential. An application to the economy of Bulgaria 0 0 1 108 0 2 9 381
Statistical estimates of the deviations from the macroeconomic potential. An application to the economy of Bulgaria 0 0 0 22 0 2 5 109
Ефекти от политиките, финансирани от европейските фондове: оценяване на въздействието на инвестициите в образование и наука в България 0 0 0 47 0 3 5 77
Моделиране на възвращаемостта от образование и реализация на притежателите на докторски степени на пазара на труда в България 0 0 2 48 0 2 10 126
Статистически оценки на отклоненията от макроикономическия потенциал. Приложение за икономиката на България 0 1 2 34 2 3 7 188
Total Working Papers 1 4 23 1,545 4 22 101 4,220


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Early theories of business cycle and their role on the development of economics 0 0 0 11 0 1 3 39
MODELLING ECONOMIC GROWTH AND BUSINESS CYCLES UNDER CENTRAL PLANNING IN BULGARIA (PART ONE) 0 0 2 2 0 2 4 4
Total Journal Articles 0 0 2 13 0 3 7 43


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Годишен доклад 2012 "Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Специален фокус: Конкурентоспособност на българската икономика" 1 1 2 8 5 7 15 44
Годишен доклад 2013 "Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Тема на фокус: Политики в здравеопазването – икономически анализ и оценки" 0 0 0 11 1 4 10 52
Total Books 1 1 2 19 6 11 25 96


Statistics updated 2021-01-03