Access Statistics for Daniela Ventsislavova Georgieva

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Capitalization of tangible and intangible assets in non-profit organizations in Bulgaria 0 0 1 21 1 3 10 50
Digital competences of accountants within the context of the fourth industrial revolution 1 2 18 18 2 3 20 20
Digitisation in forest industry in Bulgaria - state and perspectives 0 0 2 25 0 0 5 14
Digitisation in forest industry in Bulgaria - state and perspectives 0 0 1 15 1 1 13 17
Erasmus + (key action 1) mobility of students in distance learning programs. Empirical analysis based on the example of International Business School - Botevgrad, Bulgaria 0 2 3 13 0 3 10 13
Innovations and Bulgarian business 0 0 0 6 1 2 6 18
Innovative ideas for improving attractiveness of forestry sector for women (survey results) 0 0 1 4 0 0 3 13
Preparation and disclosure of non-financial statement based on the new Bulgarian accountancy act 0 0 0 26 0 1 6 29
Women in forestry sector in Bulgaria 0 0 1 16 0 1 7 26
Вербалната комуникация като част от ключовите компетенции на счетоводителите в България 1 1 1 5 1 1 3 31
Възможности за използването на интерактивни методи на обучение по счетоводните дисциплини, преподавани във висшите учебни заведения 0 0 0 25 0 0 1 19
Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция 0 1 5 5 1 2 12 12
Достоверното счетоводно дефиниране на научноизследователската и развойна дейност 0 0 0 25 0 0 3 22
Дълготрайните материални и нематериални активи, и стоково-материалните запаси като елементи на счетоводната политика на хотели в България 0 0 2 9 2 2 14 28
Емпиричен анализ на стиловете на учене на студенти от счетоводните специалности в Международно висше бизнес училище 0 0 0 27 0 2 5 26
Иновациите като приоритет на неправителствения сектор в България. Потенциал и възможности 0 0 0 2 0 1 6 18
Мобилност на студенти в дистанционна форма на обучение по примера на Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград, България 0 0 0 0 1 2 13 19
Модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанска цел по примера на сдруженията 1 1 1 4 2 4 9 16
Перспективи от използването на доставки на развойни продукти за предприятията в България 0 0 0 1 0 2 6 20
Пред-търговските обществени поръчки като инструмент за финансиране на научноизследователските дейности на предприятията в България 0 0 0 1 0 2 3 8
Развитие на иновационната теория от края на XVIII в. до началото на XXI в 0 0 0 1 0 1 3 9
Счетоводно отчитане на разходи за иновационни проекти (основен курс за несчетоводители) 0 1 3 3 3 9 29 31
Съдържателни аспекти на счетоводната политика на сдружения в България от гледна точка на ползвателите на документа 0 0 0 14 1 4 6 19
Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия 0 0 2 2 3 13 17 17
Total Working Papers 3 8 41 268 19 59 210 495


Statistics updated 2021-01-03