Access Statistics for Димитър Веселинов Хаджиниколов (Dimitar Vesselinov Hadjinikolov)

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Expected Impact of EU-Vietnam Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports 0 0 4 14 0 0 9 51
ГЛОБАЛНОТО направление на общата търговска политика на ЕС в началото на новия век 0 0 0 17 0 1 1 106
Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост в книгата “Интердисциплинарни изследвания”, Издателски комплекс на УНСС, С., 2017 0 0 0 12 0 0 1 52
Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия в България 0 0 0 8 0 0 0 40
Новите предизвикателства пред външнотърговските кадри 0 0 1 1 0 0 2 2
Total Working Papers 0 0 5 52 0 1 13 251


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bulgaria - EU: Dynamics of Approximation in Export Specialization 0 0 0 1 0 0 1 29
Bulgaria in the EU Cohesion Process 0 0 0 7 0 1 2 38
Expected Impact of EU-Vietnam Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports 0 0 0 14 0 0 4 141
Total Journal Articles 0 0 0 22 0 1 7 208


Statistics updated 2024-02-04