Access Statistics for Andrzej Klimczuk

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Activities of Daily Living 0 0 0 0 0 0 1 3
Adulthood 0 0 5 5 1 1 40 44
Aging in the Social Space 0 0 0 8 0 0 1 26
Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku 0 0 0 8 0 0 5 54
Analysis of Intergenerational Policy Models 0 1 1 6 0 1 2 34
Area Agencies on Aging 0 0 0 11 0 0 3 11
Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce 0 0 0 3 0 1 2 71
Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników 0 0 0 1 0 0 5 59
Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region 0 0 0 13 0 1 2 47
Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku 0 0 0 0 0 0 1 15
Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland 0 0 0 0 0 0 0 4
Bronislaw Malinowski 0 0 3 4 1 4 22 29
Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się 0 0 0 2 0 0 1 28
Building Inclusive Environments for All Ages with Citizens 0 0 10 10 0 0 3 3
Building Smart Healthy Inclusive Environments for All Ages with Citizens 0 1 14 14 0 1 5 5
Causes of Crime 0 1 3 3 0 2 13 19
Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 5
Collective book review: Making Of Ageing Policy and International Handbook on Ageing and Public Policy 0 0 0 0 0 0 1 4
Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union 0 1 1 36 0 2 2 28
Core-Periphery Model 1 1 2 4 1 1 7 16
Creative Ageing Policy in Regional Development 0 0 0 44 0 1 1 62
Creative Aging: Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging 0 0 0 0 0 1 4 11
Cultural Capital 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultural Diversity, Multiculturalism, and the Challenge of the Ageing Population 0 1 2 2 0 2 5 9
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim 0 0 0 2 0 1 4 45
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim 0 0 0 1 0 0 0 44
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 0 0 0 2 0 0 2 95
Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty 0 0 0 3 0 0 5 25
Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości 0 0 0 11 0 0 5 107
Dual labour market 0 0 2 2 0 2 8 11
Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce 0 0 0 2 0 0 0 6
ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy 0 0 0 1 0 0 2 23
ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika 0 0 0 2 0 0 3 32
ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców 0 0 0 0 0 0 0 12
ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników 0 0 0 0 0 0 0 10
Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji 0 0 0 1 0 0 0 51
Emotion Work 0 0 1 1 0 0 2 3
Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych 0 0 0 1 0 0 2 28
European Map of Intergenerational Learning. National Profile: Poland 0 0 0 1 0 0 3 7
Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century 0 0 0 0 0 0 2 4
Financial Gerontology 0 0 1 18 1 1 7 21
Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań 0 0 0 0 0 0 0 8
Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego 0 0 0 2 0 0 2 20
Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile 0 0 0 3 0 0 2 54
Generacja sandwicz 0 0 3 3 0 1 10 13
Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace 0 0 2 4 1 3 5 13
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik 0 0 0 3 0 1 4 54
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium 0 0 0 4 1 1 3 30
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017 0 0 3 10 1 1 8 54
Gerontologia kreatywna 0 0 0 1 0 1 8 15
Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa 0 0 1 3 1 1 2 104
Guide - User co-production in standardisation 0 0 0 0 0 0 1 6
Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników 0 0 0 6 0 1 8 62
Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego 0 0 0 0 0 0 2 21
ICTs, data and vulnerable people: a guide for citizens 0 0 6 6 0 1 14 14
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies 0 0 0 26 0 0 2 80
Innovation in Food and Agriculture 0 0 0 0 0 1 1 14
Instrumental Activities of Daily Living 0 0 1 1 0 0 1 1
Integracja wiekowa 0 0 0 0 0 0 0 6
Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej 0 0 1 6 0 0 6 36
Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies 0 0 0 0 0 0 3 3
Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny 0 0 0 3 0 0 0 57
Kapitał społeczny ludzi starszych 0 0 0 0 0 1 7 10
Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok 0 0 0 18 0 0 6 253
Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce 0 0 0 1 0 0 1 20
Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej 0 0 0 17 0 0 1 51
Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk 0 0 0 5 0 0 4 39
Labor markets 0 0 0 0 0 0 1 5
Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach 0 0 0 2 0 0 5 45
Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego 0 0 0 3 0 0 1 32
Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples 0 0 0 21 0 1 2 75
Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej 0 0 0 9 0 0 0 38
Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji 0 0 0 8 0 0 0 18
Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych 0 0 0 3 0 0 2 47
Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych 0 0 2 7 0 0 3 65
New Economy, Food, and Agriculture 0 0 0 1 0 0 3 7
New Technology: Risks and Gains 0 0 0 1 0 0 0 2
Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym 0 0 0 9 0 0 1 180
Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym 0 0 0 3 0 0 5 42
Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku 0 0 0 1 0 0 3 36
Organic Agriculture 0 0 1 11 0 5 11 25
Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland 0 0 0 16 0 0 3 105
Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland 0 0 0 9 0 0 1 88
Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego 0 0 0 1 0 0 3 73
Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju 0 0 0 4 0 0 2 65
Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju 0 0 0 0 0 0 0 41
Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia 0 0 0 3 0 0 5 75
Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market 0 0 0 1 0 0 0 5
Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka 0 0 4 4 1 1 14 14
Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych 0 0 0 3 0 0 4 61
Policy Brief on Age Management: Ergonomic aspects and health interventions for older workers 0 1 1 3 0 1 4 9
Policy Brief on Age Management: Ergonomic aspects and health interventions for older workers 0 0 0 0 0 0 2 4
Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych 0 0 1 2 0 0 4 17
Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych 0 0 0 2 0 0 1 12
Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej 0 0 0 1 0 0 0 16
Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego 0 0 0 7 0 0 1 27
Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania 0 0 0 11 0 0 0 66
Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej 0 0 0 2 0 0 4 47
Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu 0 0 0 0 0 0 5 18
Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty 0 0 0 0 0 0 2 10
Public Policy: Ethics 0 0 0 2 0 0 3 7
Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych 1 1 2 10 1 1 13 83
Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem 0 0 0 3 0 1 4 40
Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych 0 0 0 2 0 0 0 20
Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych 0 0 0 2 0 0 4 59
Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych 0 0 0 4 0 0 2 45
Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices 0 0 0 13 0 0 1 31
Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju 0 0 0 0 0 0 0 46
Report on SHAFE policies, strategies and funding 0 1 3 3 0 2 6 6
Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? 0 0 1 7 0 0 2 52
Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa 0 0 0 8 0 0 2 16
Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim 0 0 0 5 0 0 2 37
Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy 0 0 0 0 0 0 1 2
Single Parents 0 0 0 1 0 0 0 1
Smart, Age-Friendly Cities and Communities: The Emergence of Socio-Technological Solutions in the Central and Eastern Europe 0 0 0 1 0 0 0 10
Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging 0 0 1 16 0 1 3 18
Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland 1 1 1 26 1 1 1 32
Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland 0 0 0 35 0 0 0 49
Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce 1 1 1 12 1 1 1 44
Social and Solidarity Economy 0 0 1 2 2 3 5 8
Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa 0 0 0 4 0 0 4 64
Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności 0 0 0 4 0 0 3 58
Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa 0 0 0 8 0 0 3 103
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego 0 0 0 0 1 1 4 31
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej 0 0 0 0 0 0 1 24
Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych 0 0 0 3 1 1 9 17
State of the Art of Audio- and Video-Based Solutions for AAL 0 0 7 7 1 2 7 7
State of the art on ethical, legal, and social issues linked to audio- and video-based AAL solutions 0 0 4 4 0 1 10 10
Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy 0 0 0 19 0 0 2 54
Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building 0 0 0 8 1 1 4 61
Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ 0 0 0 4 0 0 4 32
Technological Unemployment 0 0 0 1 0 0 2 7
Technology Transfer 0 0 0 1 0 1 4 7
The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports 0 0 2 2 0 1 6 6
The Collaborative Economy in Action: European Perspectives 1 1 6 6 2 3 10 10
The Framework Catalogue of Digital Competences 0 0 1 14 0 0 4 52
The Framework Catalogue of Digital Competences 0 0 1 25 0 0 7 74
The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy 0 0 0 19 0 0 0 45
The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging 0 0 2 13 0 2 12 18
Theories of Death and Dying 0 0 2 2 1 2 9 9
Trans Theorizing 0 0 0 2 1 2 5 8
Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki 0 0 0 9 0 0 4 116
Trust in Food 0 0 0 0 0 1 4 7
Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century 0 0 0 0 0 2 2 13
W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com 0 0 0 3 0 1 7 66
Welfare State 0 0 0 0 0 0 1 6
Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości 0 0 0 3 0 0 3 45
Work, Domestic Work, Emotional Labor 0 0 0 0 0 0 2 6
Work-Family Balance 0 0 0 1 0 1 2 7
Workshop report: Creating a citizens' information pack on ethical and legal issues around ICTs: what should be included? 0 0 0 1 0 0 1 2
Workshop report: Creating a citizens’ information pack on ethical and legal issues around ICTs: what should be included? 0 0 1 4 0 0 2 14
Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych 0 0 0 5 0 0 5 122
Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi 0 0 0 6 1 1 7 72
Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności 0 0 0 1 0 1 7 22
Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych 0 0 0 0 1 1 7 20
Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych 0 0 0 0 0 0 7 25
Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych 0 0 0 2 0 0 3 43
Total Working Papers 5 12 107 825 24 78 588 5,408


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification 0 0 0 0 0 0 1 5
Activities of Daily Living 0 0 0 0 1 1 1 7
Analysis of Intergenerational Policy Models 0 0 0 0 0 0 0 6
Area Agencies on Aging 0 0 0 0 0 0 0 4
Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region 0 1 1 3 0 1 2 30
Book Review: Vishwas Satgar (ed.), The Solidarity Economy Alternative: Emerging Theory and Practice 0 0 1 1 0 0 4 8
Book review: Andreas Hoff (ed.) (2011). Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications. Farnham, UK & Burlington, VT, USA: Ashgate, 260 pp. ISBN 978 0 7546 7828 1 (hardback) 0 0 0 0 0 1 2 6
Book review: D. Hardina, Interpersonal Social Work Skills for Community Practice 0 0 0 0 1 1 2 5
Book review: Harry R. Moody and Jennifer R. Sasser (2012). Aging: Concepts and Controversies (7th edition). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore & Washington, DC: Sage Publications, 576 pp. ISBN 978 1 4522 0309 6 (paperback) 0 1 1 1 0 2 6 7
Book review: John M Hagedorn (ed.), Gangs in the Global City: Alternatives to Traditional Criminology 0 0 0 0 0 0 1 4
Book review: NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects ed. by Aziz Choudry and Dip Kapoor 0 0 0 0 0 0 1 1
Book review: Social Inclusion of People with Disabilities: National and International Perspectives by Arie Rimmerman, New York: Cambridge University Press, 2013 0 0 0 0 1 1 1 1
Book review: Warner, Malcolm (Ed.) (2013), The Sociology of the Workplace. Abingdon: Routledge 0 0 0 0 0 0 1 3
Building Smart Healthy Inclusive Environments for All Ages with Citizens 0 1 1 1 0 1 3 3
Causes of Crime 0 0 0 0 0 1 8 11
Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 3
Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union 0 0 0 4 0 0 0 24
Core-Periphery Model 0 0 1 1 0 3 11 22
Creative Ageing Policy in Regional Development 0 0 0 6 0 0 1 44
Cultural Capital 0 0 0 0 0 0 0 1
Dual Labor Market 0 0 0 0 0 0 1 5
Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce 0 0 0 0 0 0 2 4
Editorial: Citizen Science and Social Innovation: Mutual Relations, Barriers, Needs, and Development Factors 1 2 2 2 1 2 3 3
Editorial: Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population 0 0 0 1 0 2 3 11
Emotion Work 0 0 0 0 0 1 3 3
Financial Gerontology 0 0 0 0 0 0 3 5
Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile 0 0 0 1 0 0 0 42
Generational Differences: Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace 0 0 0 1 1 1 3 5
Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa 0 0 0 1 0 0 2 45
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies 0 0 0 0 0 0 3 38
Innovation in Food and Agriculture 0 0 0 0 0 0 1 6
Instrumental Activities of Daily Living 0 0 0 0 0 0 2 2
Intergenerationality: Intergenerational Justice, Intergenerational Policies 0 0 0 0 0 0 1 4
Interpersonal social work skills for community practice 0 0 0 3 0 0 1 14
Introductory Chapter: Demographic Analysis 0 0 1 1 0 0 3 3
Labor markets 0 0 0 1 0 0 0 3
Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples 0 0 0 1 0 0 0 26
New Economy, Food, and Agriculture 0 0 1 2 1 1 4 8
New Technology: Risks and Gains 0 0 0 0 0 0 0 1
Organic Agriculture 0 0 1 2 0 0 1 10
Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market 0 0 0 0 0 0 1 4
Podejscie umiarkowane w sporze o mozliwosc i uzytecznosc moralna kodyfikacji norm etycznych/Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification 0 0 0 1 0 0 0 142
Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification) 0 0 0 0 0 0 1 33
Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych 0 0 0 0 0 0 1 6
Public Policy: Ethics 0 0 0 0 0 0 1 2
Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices 0 0 0 0 0 0 1 28
Review: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (2013) by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland 0 0 0 0 0 0 0 1
Single Parents 0 0 0 0 0 0 4 6
Smart, Age-Friendly Cities and Communities: The Emergence of Socio-Technological Solutions in the Central and Eastern Europe 1 1 1 2 1 1 1 7
Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging 0 0 0 0 0 0 3 24
Social and Solidarity Economy 0 0 1 1 1 1 3 5
Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy 0 0 0 1 0 0 0 38
Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building 0 0 1 8 0 0 2 31
Technological Unemployment 0 0 0 1 0 0 3 6
Technology Transfer 0 0 0 0 0 1 2 4
The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports 0 0 1 1 0 0 3 3
The Context of Public Policy on the Sharing Economy 3 4 5 5 3 5 8 8
The Recent Past and Possible Futures of Citizen Science: Final Remarks 0 0 0 1 0 0 2 7
The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy 0 0 0 4 0 0 2 42
The Sharing Economy in Europe: From Idea to Reality 1 3 4 4 1 3 7 7
The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging 0 0 1 1 0 0 6 7
The State and Critical Assessment of the Sharing Economy in Europe 2 2 3 3 2 2 6 6
Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki 0 0 0 3 0 0 3 69
Trust in Food 0 0 1 1 0 0 4 8
Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century 0 0 0 2 0 0 2 20
WARNER, MALCOLM (ED.) (2013), THE SOCIOLOGY OF THE WORKPLACE. ABINGDON: ROUTLEDGE 0 0 0 2 0 1 5 28
Welfare State 0 0 0 0 0 0 3 6
Work, Domestic Work, Emotional Labour 0 0 2 3 0 0 3 5
Work-Family Balance 0 0 0 0 0 0 1 5
Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych 0 0 0 2 0 0 0 119
Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych 0 0 0 0 0 0 1 149
“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion (Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujeciu porownawczym. Proba wprowadzenia do dyskusji) 0 0 2 26 0 0 5 71
Total Journal Articles 8 15 32 105 14 33 165 1,330


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aging in the Social Space 0 0 0 3 1 1 2 38
Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts 0 0 0 7 1 1 4 31
Citizen Science and Social Innovation: Mutual Relations, Barriers, Needs, and Development Factors 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic Foundations for Creative Ageing Policy 0 0 0 0 0 0 3 4
Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II 0 0 0 0 0 1 5 12
Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century 0 0 0 0 0 0 4 11
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017 0 0 0 2 0 0 2 27
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: ein mehrsprachiges Kompendium 0 0 0 2 0 0 1 28
Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok 0 0 0 6 0 0 12 377
Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population 0 0 0 6 0 0 0 20
Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim 0 0 0 1 0 0 1 59
Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy 0 0 0 0 0 0 1 23
Total Books 0 0 0 27 2 3 35 630


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Benefits at the Interface Between Economic Systems 0 0 0 0 0 0 0 2
Conclusion 0 0 0 0 0 0 0 0
Creativity and Ageing: Concepts and Controversies 0 0 0 0 0 0 2 2
Forms of Older People’s Capital 0 0 0 0 1 1 6 6
Introduction 0 0 0 0 0 0 1 2
Mixed Economy and Multisectoral Approach to Population Ageing 0 0 0 0 0 0 0 0
Old Age as a Stage in the Life Course and the Life Cycle 0 0 0 0 0 0 0 2
Silver, Creative, and Social Economies as Positive Responses to Population Ageing 0 0 0 0 0 0 1 1
The Context of Public Policy on the Sharing Economy 0 0 0 0 2 2 3 3
The Sharing Economy in Europe: From Idea to Reality 0 0 0 0 0 1 2 2
The State and Critical Assessment of the Sharing Economy in Europe 0 0 0 0 0 0 2 2
Total Chapters 0 0 0 0 3 4 17 22


Statistics updated 2022-09-05