Access Statistics for Andrzej Klimczuk

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aging in the Social Space 0 0 0 8 3 3 4 22
Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku 0 0 0 7 0 0 2 46
Analysis of Intergenerational Policy Models 0 0 1 4 1 2 7 26
Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce 0 0 0 2 2 2 4 60
Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników 0 0 0 1 0 2 6 50
Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region 0 0 0 13 0 2 9 39
Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku 0 0 0 0 1 1 2 11
Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się 0 0 0 1 2 2 9 20
Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union 0 0 0 30 1 1 3 19
Creative Ageing Policy in Regional Development 0 0 5 44 0 0 8 59
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim 0 0 0 1 0 0 2 38
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim 0 0 0 2 2 2 6 37
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 0 0 0 2 2 2 5 88
Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty 0 0 0 3 3 3 4 18
Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości 0 0 0 10 0 1 2 99
ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy 0 0 0 1 4 4 4 16
ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika 0 0 0 2 2 3 5 22
ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców 0 0 0 0 0 1 3 6
ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników 0 0 0 0 2 3 6 8
Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji 0 0 0 1 1 1 7 45
Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych 0 0 0 0 1 2 4 16
Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań 0 0 0 0 0 0 0 6
Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego 0 0 0 0 2 2 2 14
Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile 0 0 0 2 2 2 4 46
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik 0 0 0 3 2 3 12 45
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium 0 0 0 4 2 4 8 21
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017 0 0 0 7 1 1 13 32
Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa 0 0 0 2 0 1 4 95
Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników 0 0 2 4 0 1 5 25
Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego 0 0 0 0 2 2 2 14
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies 0 0 0 26 1 1 5 76
Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej 1 1 1 4 2 2 7 20
Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny 0 0 2 3 1 1 7 53
Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok 0 0 1 17 3 6 15 243
Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce 0 0 0 0 1 5 7 11
Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej 0 0 1 16 2 3 5 47
Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk 0 0 0 4 0 1 4 32
Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach 0 0 0 2 4 4 7 36
Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego 0 0 0 2 1 1 5 26
Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples 0 0 0 19 4 4 18 67
Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej 0 0 0 8 1 1 4 30
Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji 0 0 0 8 0 0 2 12
Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych 0 0 0 2 0 1 4 37
Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych 0 0 0 4 0 0 1 55
Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym 0 0 0 3 0 1 6 34
Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym 0 0 0 9 0 2 9 176
Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku 0 0 0 0 1 1 3 26
Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland 0 0 0 16 0 0 7 98
Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland 0 0 0 9 1 1 6 84
Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego 0 0 1 1 1 1 4 61
Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju 0 0 0 4 0 0 4 60
Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju 0 0 0 0 0 0 2 38
Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia 0 0 0 3 1 1 3 61
Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych 0 0 0 2 1 1 5 53
Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych 0 0 0 1 0 0 3 9
Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej 0 0 0 0 0 2 5 12
Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego 0 0 0 7 0 0 0 20
Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania 0 0 0 10 1 1 5 59
Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej 0 0 0 1 3 3 7 36
Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu 0 0 0 0 0 0 1 10
Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty 0 0 0 0 1 1 2 5
Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych 0 0 1 7 1 2 9 64
Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem 0 0 0 2 2 3 6 31
Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych 0 0 0 2 1 1 2 17
Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych 0 1 1 4 1 2 7 37
Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych 0 0 0 2 0 3 7 51
Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices 0 0 0 12 1 1 3 26
Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju 0 0 0 0 1 1 4 35
Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? 0 0 0 5 0 0 4 43
Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa 0 0 0 8 0 0 0 11
Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim 0 0 0 5 0 0 3 34
Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland 1 1 1 25 1 2 2 25
Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland 0 0 0 35 1 2 6 32
Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce 0 0 0 11 0 0 2 36
Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa 0 0 0 3 3 4 6 55
Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności 0 0 0 3 1 2 5 47
Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa 0 0 0 7 0 1 9 81
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego 0 0 0 0 0 0 5 20
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej 0 0 0 0 1 1 4 20
Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy 0 0 2 19 2 2 6 49
Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building 0 1 1 7 1 3 8 55
Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ 0 0 0 3 0 0 3 22
The Framework Catalogue of Digital Competences 0 0 0 11 0 0 1 39
The Framework Catalogue of Digital Competences 0 0 2 23 1 1 10 54
The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy 0 0 2 19 1 1 5 41
Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki 0 0 0 9 2 3 6 107
Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century 0 0 0 0 0 0 5 8
W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com 0 0 0 3 1 1 9 55
Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości 0 0 0 3 0 0 1 37
Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych 0 0 0 3 2 3 9 112
Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi 0 0 0 5 1 1 4 52
Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności 0 0 0 0 0 0 0 8
Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych 0 0 0 0 3 3 3 10
Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych 0 0 0 0 2 2 5 16
Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych 0 0 0 2 0 0 1 37
Total Working Papers 2 4 24 573 98 143 475 3,997


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analysis of Intergenerational Policy Models 0 0 0 0 1 1 2 4
Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region 0 1 1 2 1 2 7 23
Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union 0 2 2 3 1 3 5 18
Creative Ageing Policy in Regional Development 0 0 0 5 0 0 4 40
Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile 0 0 0 1 0 0 3 38
Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa 0 0 0 0 0 0 5 28
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies 0 0 0 0 0 0 0 34
Interpersonal social work skills for community practice 0 0 0 1 0 0 1 7
Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples 0 0 0 1 3 3 9 22
Podejscie umiarkowane w sporze o mozliwosc i uzytecznosc moralna kodyfikacji norm etycznych/Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification 0 0 0 1 0 1 1 137
Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification) 0 0 0 0 0 2 4 26
Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices 0 0 0 0 0 0 2 21
Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy 0 0 0 1 0 0 2 35
Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building 0 0 0 5 0 1 5 20
The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy 0 0 0 4 1 1 4 37
Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki 0 0 1 3 2 2 5 57
Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century 1 1 1 2 3 4 4 16
WARNER, MALCOLM (ED.) (2013), THE SOCIOLOGY OF THE WORKPLACE. ABINGDON: ROUTLEDGE 0 0 0 2 1 1 3 19
Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych 0 0 0 1 0 0 2 111
Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych 0 0 0 0 0 1 2 146
“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion (Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujeciu porownawczym. Proba wprowadzenia do dyskusji) 0 1 3 18 1 4 14 55
Total Journal Articles 1 5 8 50 14 26 84 894


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aging in the Social Space 0 0 0 1 0 2 9 26
Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II 0 0 0 0 0 0 2 3
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017 0 0 1 1 0 0 6 13
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: ein mehrsprachiges Kompendium 0 0 0 2 3 3 7 21
Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok 0 0 1 6 1 4 11 357
Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim 0 0 0 1 0 0 4 54
Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy 0 0 0 0 0 0 5 14
Total Books 0 0 2 11 4 9 44 488


Statistics updated 2020-09-04