Access Statistics for Magdalena Klimczuk-Kochańska

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor budownictwa 1 1 1 2 2 3 6 19
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor handlu 0 0 0 1 0 0 0 9
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli 0 0 0 0 0 0 0 42
Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim 0 0 0 3 1 1 1 18
Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników 0 0 0 1 0 0 0 59
Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni 0 0 0 3 0 0 0 19
Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI. Synteza raportu 0 0 0 0 0 1 2 24
Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 5
Core-Periphery Model 0 0 2 5 1 3 8 23
Determinanty zaufania konsumentów do firm z sektora rolno-spożywczego 0 0 0 2 0 1 1 65
Dual labour market 0 0 1 3 2 9 20 29
Emotion Work 0 0 0 1 1 1 1 4
Importance of Creativity of Employees in Adaptation of Food Companies to Innovative Trends in the World 0 0 0 24 0 0 3 51
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies 0 0 0 26 0 0 0 80
Innovation in Food and Agriculture 0 0 0 0 0 0 1 14
Kanały transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w świetle wyników badań 0 0 0 1 0 0 0 18
Klastry - stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim 0 0 0 2 0 0 0 22
Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie 0 0 0 3 0 0 1 24
New Economy, Food, and Agriculture 0 0 0 1 0 0 0 7
New Technology: Risks and Gains 0 0 0 1 0 0 0 2
Organic Agriculture 0 0 1 12 0 1 8 28
Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland 0 0 0 16 0 0 0 105
Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland 0 0 0 9 0 1 2 90
Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego 0 0 0 1 0 0 0 73
Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju 0 0 0 4 0 0 2 67
Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju 0 0 0 0 0 0 1 42
Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia 0 0 0 3 0 0 0 75
Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market 0 0 0 1 0 0 0 5
Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju 0 0 0 0 0 0 2 15
Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce 0 0 1 3 0 0 3 30
Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w klastrach przemysłowych 0 0 0 1 0 0 1 19
Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego 0 0 0 7 0 0 0 27
Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) 0 1 1 4 0 1 2 25
Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju 0 0 0 1 0 0 0 14
Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki 0 0 0 2 0 0 2 13
Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu 0 0 0 0 1 3 5 23
Raport końcowy ekspertyzy: Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych 0 0 0 1 0 0 1 10
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej 0 0 0 0 0 0 1 12
Raport końcowy z badania marketingowego ex-ante w ramach realizacji Programu Promocji Polski Wschodniej działania I.4, Komponent Promocja i Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 1 1 2 2 2 3 10 47
Raport końcowy. Ewaluacja pt. Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW? 0 0 0 2 0 0 1 21
Relacje międzyorganizacyjne 0 0 0 5 0 1 3 29
Rodzaje a źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach 0 0 1 8 0 0 4 80
Rola innowacji miękkich w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw z sektorów niskotechnologicznych na przykładzie sektora spożywczego 0 0 0 2 0 0 1 36
Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu 0 0 0 0 0 0 0 18
Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej 0 0 0 1 0 0 1 16
Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw 0 0 1 1 0 0 3 19
Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej 0 0 0 1 0 0 0 17
Social and Solidarity Economy 0 0 1 3 0 0 10 15
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor biotechnologii 0 0 0 0 0 0 1 8
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor call center 0 0 0 0 0 0 0 13
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego 0 0 0 1 1 1 1 16
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji bielizny 0 0 1 2 0 1 2 15
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji żywności leczniczej 0 0 0 0 0 0 0 11
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego 0 0 0 0 0 2 4 34
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej 0 0 0 0 0 0 0 24
Startup as a partner of cooperation for big company in the agri-food industry: Analysis of forms of cooperation on examples 0 0 1 26 0 0 6 44
Technological Unemployment 0 0 0 1 0 0 0 7
Technology Transfer 0 0 1 2 0 0 2 8
The Role of Universities in the Knowledge Triangle Model on the Example of EIT Activities 0 0 0 39 0 0 4 35
Trust in Food 0 0 0 0 0 0 2 8
Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia 0 0 0 3 0 0 0 18
Wkład Petera F. Druckera w rozwój teorii zarządzania 0 0 0 11 0 1 15 219
Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy 0 0 1 4 0 0 3 28
Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi 0 0 0 6 0 0 1 72
Zarządzanie operacyjne 1 2 6 22 2 9 24 204
Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych - czynniki, bariery, dobre praktyki 0 2 2 6 1 4 6 23
Total Working Papers 3 7 24 292 14 47 178 2,292


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 3
Consumer trust in the food value chain and its impact on consumer confidence: A model for assessing consumer trust and evidence from a 5-country study in Europe 0 0 1 10 0 2 7 76
Core-Periphery Model 0 0 0 1 2 5 15 34
Dual Labor Market 0 0 0 0 0 0 0 5
Emotion Work 0 0 0 0 0 0 4 6
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies 0 0 0 0 0 0 0 38
Innovation in Food and Agriculture 0 0 0 0 0 0 1 7
New Economy, Food, and Agriculture 0 0 1 3 0 0 2 9
New Technology: Risks and Gains 0 0 0 0 0 0 0 1
Organic Agriculture 0 0 0 2 0 1 1 11
Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market 0 0 0 0 0 0 0 4
Social and Solidarity Economy 0 0 0 1 0 0 1 5
Technological Unemployment 0 0 1 2 0 1 2 8
Technology Transfer 0 0 0 0 0 0 1 4
The Role of the Soft Innovation in the Research of Low-Tech Sectors on the Example of Food Industry (Rola innowacji miekkich w badaniach innowacyjnosci przedsiebiorstw z sektorow niskotechnologicznych na przykladzie sektora spozywczego) 0 0 0 3 0 0 0 41
Trust in Food 0 0 0 1 1 1 1 9
Types and sources of innovation in small and medium-sized enterprises (Rodzaje a zrodla innowacji w malych i srednich przedsiebiorstwach) 0 0 0 8 0 0 1 35
Work-Family Balance 0 0 1 1 0 0 2 7
Total Journal Articles 0 0 4 32 3 10 38 303


Statistics updated 2023-06-05