Access Statistics for Magdalena Klimczuk-Kochańska

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor budownictwa 0 0 0 0 0 1 3 9
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor handlu 0 0 0 1 0 1 2 4
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli 0 0 0 0 3 4 9 17
Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim 0 1 1 1 1 3 6 13
Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników 0 0 0 1 0 1 7 51
Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni 0 0 1 2 0 0 3 11
Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI. Synteza raportu 0 0 0 0 1 4 5 16
Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union 0 0 0 0 0 1 1 1
Determinanty zaufania konsumentów do firm z sektora rolno-spożywczego 1 1 1 1 2 3 8 20
Importance of Creativity of Employees in Adaptation of Food Companies to Innovative Trends in the World 0 1 4 23 1 5 12 23
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies 0 0 0 26 0 1 4 77
Kanały transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w świetle wyników badań 0 0 0 0 0 0 3 10
Klastry - stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim 0 0 0 2 1 1 2 18
Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie 0 0 0 3 0 2 6 16
Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland 0 0 0 9 0 0 3 84
Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland 0 0 0 16 1 2 4 100
Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego 0 0 1 1 0 2 5 63
Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju 0 0 0 4 0 0 2 60
Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju 0 0 0 0 0 0 0 38
Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia 0 0 0 3 0 2 4 63
Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market 0 0 0 0 0 1 1 1
Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju 0 0 0 0 0 0 3 6
Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce 0 0 0 1 2 3 5 20
Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w klastrach przemysłowych 0 0 0 1 1 2 5 11
Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego 0 0 0 7 0 3 3 23
Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) 0 0 1 1 0 0 5 10
Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju 0 0 0 0 0 1 6 10
Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki 0 0 0 1 0 0 2 7
Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu 0 0 0 0 0 0 1 10
Raport końcowy ekspertyzy: Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych 0 0 0 0 0 0 0 5
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej 0 0 0 0 2 2 2 8
Raport końcowy z badania marketingowego ex-ante w ramach realizacji Programu Promocji Polski Wschodniej działania I.4, Komponent Promocja i Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 0 0 0 0 0 2 18 32
Raport końcowy. Ewaluacja pt. Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW? 0 0 0 1 0 0 2 10
Relacje międzyorganizacyjne 1 1 2 4 1 2 6 15
Rodzaje a źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach 1 1 1 5 2 5 23 48
Rola innowacji miękkich w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw z sektorów niskotechnologicznych na przykładzie sektora spożywczego 0 0 1 1 2 2 10 22
Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu 0 0 0 0 0 2 6 12
Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej 0 0 0 0 0 0 5 9
Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw 0 0 0 0 0 1 3 8
Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej 0 0 0 0 0 0 6 11
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor biotechnologii 0 0 0 0 0 0 0 3
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor call center 0 0 0 0 0 0 0 5
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego 0 0 0 0 1 1 3 11
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji bielizny 0 0 0 0 1 1 5 10
Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji żywności leczniczej 0 0 0 0 0 0 2 10
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego 0 0 0 0 0 4 6 25
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej 0 0 0 0 0 1 3 21
Startup as a partner of cooperation for big company in the agri-food industry: Analysis of forms of cooperation on examples 0 0 2 24 1 3 9 30
The Role of Universities in the Knowledge Triangle Model on the Example of EIT Activities 0 0 3 38 0 0 9 25
Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia 0 0 0 0 0 0 8 10
Wkład Petera F. Druckera w rozwój teorii zarządzania 2 2 3 6 4 7 34 110
Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy 0 0 0 1 0 0 4 19
Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi 0 0 0 5 1 3 6 56
Zarządzanie operacyjne 0 2 6 11 5 16 51 102
Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych - czynniki, bariery, dobre praktyki 0 0 4 4 1 1 6 9
Total Working Papers 5 9 31 204 34 96 347 1,418


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union 0 0 0 0 0 1 1 1
Consumer trust in the food value chain and its impact on consumer confidence: A model for assessing consumer trust and evidence from a 5-country study in Europe 0 0 0 0 3 9 16 16
Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies 0 0 0 0 0 0 0 34
Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market 0 0 0 0 0 1 1 1
The Role of the Soft Innovation in the Research of Low-Tech Sectors on the Example of Food Industry (Rola innowacji miekkich w badaniach innowacyjnosci przedsiebiorstw z sektorow niskotechnologicznych na przykladzie sektora spozywczego) 0 0 0 3 2 4 12 34
Types and sources of innovation in small and medium-sized enterprises (Rodzaje a zrodla innowacji w malych i srednich przedsiebiorstwach) 0 0 0 8 1 2 3 31
Total Journal Articles 0 0 0 11 6 17 33 117


Statistics updated 2021-01-03