Access Statistics for Goran Kovachev

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Agricultural Credit Discount Fund – Agribusiness support credit line - Macedonian experience 0 0 0 10 1 1 7 56
Agro Lending - An Instrument for viable Agribusiness 0 0 0 5 0 1 9 35
Attracting foreign investment in the Western Balkan region and state aid: Race to the bottom or necessity? 0 1 2 2 0 2 10 10
Conditions and Perspectives of financial lending in Macedonian Agriculture and rural Development 0 0 0 23 1 1 4 37
Cost Analysis of the Regulatory Impact Assessment Process 0 0 1 11 0 0 4 12
Financing Agribusiness by State Development Banks - the Case of Macedonia 0 0 0 17 0 0 5 45
IPARD in Macedonia, a Chance for Farmers and private Consultants 0 0 2 25 1 3 8 65
Special agricultural lending Institutions - the Case of Macedonia 0 0 0 14 1 1 7 50
Special agricultural microfinance organizations - Macedonian Experience 0 0 0 25 0 0 1 42
What should every Young Farmer know about Agro lending? 0 0 2 17 0 1 12 48
Агроиндустриски комплекс: финансирање и конкурентност 0 0 0 1 0 1 8 42
Извоз на технолошко-интензивни производи како конкурентска предност на новоиндустријализираните земји - со осврт на Република Кореја 0 0 0 0 3 4 6 25
Истражување за подобрување на ефикасноста и ефективноста во распределбата на средствата од ИПАРД програмата 0 0 0 0 0 0 2 30
Компаративна економска анализа Македонија vs. Белгија 0 0 1 2 0 1 9 34
Македонска агроиндустрија: извоз без алтернатива 0 0 0 0 2 2 5 26
Нафтата како енергенс - минато, сегашност, иднина 0 0 0 1 0 0 4 22
Поттикнување на извозната ориентација на агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија 0 0 0 2 1 1 1 15
Привлекување на странските инвестиции во регионот на Западен Балкан и државната помош: трка до дното или неопходност? 0 1 2 2 1 3 7 7
Регионален стратешки документ за општествено вклучување на младите невработени од Североисточниот плански регион преку пазарот на трудот: со акциски план 0 0 0 3 1 2 19 23
Уредување на трговијата со земјоделски производи во ГАТТ и СТО 0 0 0 0 0 0 1 8
Финансирање на извозната конкурентност на македонскиот агроиндустриски комплекс 0 0 0 0 1 2 3 12
Total Working Papers 0 2 10 160 13 26 132 644


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AGRICULTURAL CREDIT DISCOUNT FUND – AGRIBUSINESS SUPPORT CREDIT LINE IN MACEDONIA 0 0 0 1 0 0 5 13
Total Journal Articles 0 0 0 1 0 0 5 13


Statistics updated 2021-01-03