Access Statistics for Goran Kovachev

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Agricultural Credit Discount Fund – Agribusiness support credit line - Macedonian experience 0 0 0 10 0 1 6 57
Agro Lending - An Instrument for viable Agribusiness 0 0 0 5 0 1 9 36
Attracting foreign investment in the Western Balkan region and state aid: Race to the bottom or necessity? 1 4 6 6 1 4 14 14
Conditions and Perspectives of financial lending in Macedonian Agriculture and rural Development 0 0 0 23 0 0 4 37
Cost Analysis of the Regulatory Impact Assessment Process 0 0 0 11 2 2 4 14
Financing Agribusiness by State Development Banks - the Case of Macedonia 0 0 0 17 1 1 5 46
IPARD in Macedonia, a Chance for Farmers and private Consultants 0 0 2 25 4 5 13 70
Special agricultural lending Institutions - the Case of Macedonia 0 0 0 14 0 0 4 50
Special agricultural microfinance organizations - Macedonian Experience 0 0 0 25 1 2 2 44
What should every Young Farmer know about Agro lending? 0 0 1 17 0 0 8 48
Агроиндустриски комплекс: финансирање и конкурентност 0 0 0 1 0 0 7 42
Извоз на технолошко-интензивни производи како конкурентска предност на новоиндустријализираните земји - со осврт на Република Кореја 0 0 0 0 1 3 9 28
Истражување за подобрување на ефикасноста и ефективноста во распределбата на средствата од ИПАРД програмата 0 0 0 0 0 1 2 31
Компаративна економска анализа Македонија vs. Белгија 0 0 1 2 0 3 12 37
Македонска агроиндустрија: извоз без алтернатива 0 0 0 0 2 3 7 29
Нафтата како енергенс - минато, сегашност, иднина 0 0 0 1 0 0 1 22
Поттикнување на извозната ориентација на агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија 0 0 0 2 0 2 3 17
Привлекување на странските инвестиции во регионот на Западен Балкан и државната помош: трка до дното или неопходност? 0 1 3 3 1 2 9 9
Регионален стратешки документ за општествено вклучување на младите невработени од Североисточниот плански регион преку пазарот на трудот: со акциски план 0 0 0 3 1 4 21 27
Уредување на трговијата со земјоделски производи во ГАТТ и СТО 0 0 0 0 0 0 1 8
Финансирање на извозната конкурентност на македонскиот агроиндустриски комплекс 0 0 0 0 0 1 4 13
Total Working Papers 1 5 13 165 14 35 145 679


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AGRICULTURAL CREDIT DISCOUNT FUND – AGRIBUSINESS SUPPORT CREDIT LINE IN MACEDONIA 0 0 0 1 0 1 3 14
Total Journal Articles 0 0 0 1 0 1 3 14


Statistics updated 2021-04-06