Access Statistics for Тодор Кръстевич (Todor Krastevich)

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A B2B PRICE OPTIMIZATION MODEL 3 9 9 9 6 23 23 23
New competition rules 0 0 0 2 0 0 1 22
Predicting Consumer Choices Through Analysis of Interactions in Social Networks 0 0 0 1 0 0 3 23
Using Predictive Modeling to Improve Direct Marketing Performance 1 2 4 18 1 7 19 82
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ С ИЗРАЗЕНИ ИЗБОРНИ МЕТОДИ 0 0 1 1 2 2 5 8
АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА 0 1 1 2 1 2 3 12
ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 1 1 2 3 1 1 5 24
ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА 0 0 0 0 0 0 1 7
ОПТИМИЗИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ АНАЛИТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ ДАННИ 0 0 1 1 0 0 3 8
ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ И НА ЦЕНОВАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИЗБОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ 0 0 0 0 0 0 2 9
ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА КЛИЕНТСКИТЕ РЕАКЦИИ ЧРЕЗ ИНКРЕМЕНТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ 0 0 0 2 0 0 1 8
ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ 0 1 1 1 0 1 4 9
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА БЪРЗООБОРОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ НА БАЗАТА НА ДАННИ ОТ ПРОДАЖБЕНИ ТРАНСАКЦИИ С ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ 0 0 0 3 0 1 4 23
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА (КВАБАР-С) 0 1 1 1 0 1 1 2
Total Journal Articles 5 15 20 44 11 38 75 260


Statistics updated 2021-01-03