Access Statistics for Тодор Кръстевич (Todor Krastevich)

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A B2B PRICE OPTIMIZATION MODEL 0 1 16 46 0 4 31 102
Does the Degree of Urbanisation Affect Sustainable Household Consumption? (Some Empirical Evidence) 0 0 0 0 0 1 1 5
New competition rules 0 0 1 3 0 0 1 24
Predicting Consumer Choices Through Analysis of Interactions in Social Networks 0 0 1 2 0 0 1 26
Using Predictive Modeling to Improve Direct Marketing Performance 0 1 2 24 0 1 3 103
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ С ИЗРАЗЕНИ ИЗБОРНИ МЕТОДИ 0 0 2 6 0 0 2 14
АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА 0 0 1 6 0 0 2 19
ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 0 0 0 3 0 1 5 33
ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 12
Моделиране на вероятностния избор при покупка 0 1 4 6 0 2 15 26
ОПТИМИЗИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ АНАЛИТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ ДАННИ 0 0 2 4 0 1 3 17
ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ И НА ЦЕНОВАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИЗБОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ 0 0 2 3 1 3 6 17
ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА КЛИЕНТСКИТЕ РЕАКЦИИ ЧРЕЗ ИНКРЕМЕНТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ 0 0 1 3 0 0 1 12
ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ 0 0 0 3 0 5 21 78
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА БЪРЗООБОРОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ НА БАЗАТА НА ДАННИ ОТ ПРОДАЖБЕНИ ТРАНСАКЦИИ С ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ 0 0 2 6 0 0 3 32
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА (КВАБАР-С) 0 0 0 1 0 0 1 3
Total Journal Articles 0 3 34 116 1 18 96 523


Statistics updated 2023-05-07