Access Statistics for Eduard Vasilev Marinov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bulgaria And Romania Trade with Sub-Saharan Africa: A Comparison 0 1 1 15 0 2 2 7
Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects 0 0 0 14 1 1 2 13
Direction of Bulgarian Foreign Trade – Results of the EU Membership 0 0 0 14 0 0 0 8
Direction of International Trade of African Regional Economic Communities 1 3 3 32 1 6 20 81
Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties 0 0 1 21 0 1 4 37
Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties 0 0 0 36 0 2 4 57
Economic Effects of Open Access to Scientific Publications 0 0 2 37 1 1 6 27
Economic Integration Theories and the Developing Countries 4 10 38 159 21 98 284 638
Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges 0 0 0 24 0 0 3 42
Economic Partnership Agreements and the Complex Framework of Regional Integration in Africa 0 0 3 26 0 0 7 30
Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa 0 0 1 40 1 2 4 36
Impact of the European Union on Regional Integration in Africa 0 0 1 13 0 1 3 42
Market and Trade Related Determinants of Economic Integration Among Developing Countries 0 0 1 10 0 1 3 28
Regional Economic Integration in Africa 1 1 3 47 1 3 6 64
Trade Relations between Central and Eastern European and Sub-Saharan African Countries 0 0 1 21 0 0 3 8
Африканската зона за свободна търговия – стъпка към континентална интеграция 0 0 0 0 0 1 3 15
България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС 0 0 0 0 0 0 0 3
Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка 0 0 0 1 0 1 2 9
Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи 0 0 0 2 1 1 3 23
Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка 0 0 0 1 0 1 2 28
Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка 0 0 0 6 1 1 7 37
Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми 0 0 0 0 0 1 1 8
Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи 0 0 0 0 0 0 1 5
Външнотърговските отношения на България 0 0 2 4 0 0 3 7
Географска структура на външната търговия на България 1 1 2 2 1 1 3 5
Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка 0 0 1 1 0 1 7 13
Демографски предизвикателства – как да подготвим качествен човешки капитал при спазване правата на човека и основните свободи? 0 0 0 2 0 1 1 9
Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия 0 0 0 0 0 0 0 10
Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес 0 0 0 3 0 0 0 12
Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка 0 0 0 0 1 2 2 2
Конкурентоспособност на Черноморските региони на ЕС 0 0 0 3 0 0 2 24
Конкурентоспособност на българските региони - мястото на България в ЕС 0 0 0 9 0 0 1 31
Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка 0 0 0 0 0 0 0 10
Кризата в Европа – последици за Африка 0 0 0 2 0 0 1 12
Морал и етика в научните изследвания 0 0 2 5 0 0 3 26
Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми 0 0 0 2 0 0 0 12
Нормативна рамка на икономическите отношения между България и Русия 0 0 0 1 0 0 1 26
Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией: состояние и основние проблемы 0 0 0 0 0 1 2 22
Основни търговски партньори на България на юг от Сахара 0 0 0 4 0 0 0 19
Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? 0 0 0 3 0 0 2 6
Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства 0 0 0 6 1 3 8 33
Политически детерминанти на икономическата интеграция 0 1 3 7 1 2 16 35
Развитие на интеграционните процеси в Африка – от политически към икономически цели 0 0 0 3 0 0 0 13
Регионална икономическа интеграция в Африка (дисертация) 0 0 0 9 1 2 8 56
Регионалната икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие 1 1 1 2 1 1 2 25
Регионалните интеграционни общности в Африка 1 1 1 6 1 1 1 21
Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България 0 0 1 1 0 0 5 7
Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Субсахарска Африка 0 0 0 0 0 0 2 6
Тайните на икономическите индикатори 1 1 5 13 1 3 12 81
Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция 0 0 0 4 0 0 2 18
Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми 0 0 0 0 0 0 2 2
Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи 1 1 1 1 1 4 7 15
Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка 0 0 0 5 0 0 1 4
Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка 0 0 0 4 0 0 0 16
Участието на България в Политиката за развитие на Европейския съюз 0 0 0 6 1 1 1 24
Участието на България в политиката на ЕС за развитие 0 0 0 0 0 0 1 6
Total Working Papers 11 21 74 627 38 147 466 1,854


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
BULGARIA’S TRADE RELATIONS WITH ITS MAIN PARTNERS IN SUBSAHARAN AFRICA – TRENDS AND PROSPECTS 0 0 0 4 0 0 3 15
Bulgarian and Romanian regions competitiveness: a synthetic overview 0 0 0 0 0 0 4 9
Bulgarian enterprises trading with Sub-Saharan Africa – a synthetic profile 1 1 3 4 1 4 13 24
Commodity Structure of Bulgarian International Trade with Sub-Saharan Africa 0 0 2 4 0 1 11 17
Current Trends in the Economic Development of the Participating in the Tripartite Free Trade Area Regional Economic Communities 1 1 4 14 2 2 9 39
EU trade policy – prospects, challenges, alternatives 0 0 1 4 0 0 1 11
EU’s Trade Relations with African Economic Partnership Agreements Regions 0 0 0 3 0 0 2 13
Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties 0 0 3 19 0 1 8 41
Economic Integration Theories: Application to Integration Agreements among Developing Countries 1 1 8 34 3 8 54 290
Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges 1 1 3 6 2 2 6 28
Impact of Economic Partnership Agreements on Regional Integration and Trade Relations 1 1 1 15 1 1 6 42
International Trade Geographic Structure of African Regional Economic Communities 1 1 2 18 1 2 3 69
International trade commodity structure of African regional integration communities (Bulgarian) 0 0 0 12 0 0 0 41
International trade commodity structure of African regional integration communities (English) 0 0 0 2 2 3 9 33
Intraregional trade as an indicator of the effect of integration processes – the case of African regional economic communities 0 0 0 1 6 6 8 17
MARKET AND TRADE RELATED DETERMINANTS OF ECONOMIC INTEGRATION AMONG DEVELOPING COUNTRIES 0 0 0 9 0 1 3 33
Post-crisis development of Bulgarian international trade relations 0 0 1 1 0 0 6 6
THE LINK BETWEEN OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE AND INTERNATIONAL TRADE FLOWS – INSIGHTS FROM ECONOMIC THEORY 0 0 1 2 0 0 5 12
The 2015 Nobel Prize in Economics 0 0 0 0 0 0 0 6
The 2016 Nobel Prize in Economics 0 0 1 5 1 1 6 29
The History of African Integration – A Gradual Shift from Political to Economic Goals 0 0 0 5 1 2 9 40
The economic development of Bulgaria and Romania as EU member countries and their place within the global economy 0 0 0 0 0 0 0 0
ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 0 0 0 1 0 2 5 13
Total Journal Articles 6 6 30 163 20 36 171 828


Statistics updated 2019-09-09