Access Statistics for Plamen Petkov

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INVESTMENT FUNCTION FOR BULGARIA ALLOWING FOR THE IMPACT OF STRUCTURAL BREAKS 0 0 2 5 0 4 9 13
Cointegration Analysis of the Aggregate Production Function through Autoregressive Distributive Lags Models (ARDL) 0 0 4 113 0 3 12 227
Latent-Structural Analysis of the Contentment with the Home Employment in Bulgaria 0 0 0 9 0 0 0 54
ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 0 0 1 1 0 1 5 8
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ОТ БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И БРУТНОТО ОБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ С РАЗШИРЕНАТА БОКС-КОКС ТРАНСФОРМАЦИЯ 0 0 0 0 0 0 1 4
ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕ 0 0 1 1 0 1 3 5
ИКОНОМЕТРИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 0 0 0 1 0 0 0 2
Надомната заетост 0 0 0 0 0 0 0 3
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА 0 0 0 0 0 0 1 4
СЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ 0 0 0 0 0 0 0 2
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО‐ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 0 0 1 3 0 0 2 10
СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ - ЕВРОПЕЙСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА КАЧЕСТВОТО 0 0 0 0 0 0 0 0
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 0 0 0 0 0 0 2 10
Total Journal Articles 0 0 9 133 0 9 35 342


Statistics updated 2019-07-03