Access Statistics for Plamen Petkov

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INVESTMENT FUNCTION FOR BULGARIA ALLOWING FOR THE IMPACT OF STRUCTURAL BREAKS 0 0 0 5 0 1 8 14
Cointegration Analysis of the Aggregate Production Function through Autoregressive Distributive Lags Models (ARDL) 0 0 4 113 0 2 12 229
Latent-Structural Analysis of the Contentment with the Home Employment in Bulgaria 0 0 0 9 0 0 0 54
ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 0 0 0 1 0 1 4 9
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ОТ БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И БРУТНОТО ОБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ С РАЗШИРЕНАТА БОКС-КОКС ТРАНСФОРМАЦИЯ 0 0 0 0 0 0 1 4
ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕ 0 0 1 1 1 2 5 7
ИКОНОМЕТРИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 0 0 0 1 0 0 0 2
Надомната заетост 0 0 0 0 0 1 1 4
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА 0 0 0 0 0 1 2 5
СЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ 0 0 0 0 0 0 0 2
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО‐ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 0 0 0 3 0 2 3 12
СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ - ЕВРОПЕЙСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА КАЧЕСТВОТО 0 0 0 0 0 0 0 0
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 1 1 1 1 2 2 3 12
Total Journal Articles 1 1 6 134 3 12 39 354


Statistics updated 2019-10-05