Access Statistics for Plamen Petkov

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INVESTMENT FUNCTION FOR BULGARIA ALLOWING FOR THE IMPACT OF STRUCTURAL BREAKS 0 0 1 10 0 0 2 60
Cointegration Analysis of the Aggregate Production Function through Autoregressive Distributive Lags Models (ARDL) 0 0 0 119 0 0 1 241
Latent-Structural Analysis of the Contentment with the Home Employment in Bulgaria 0 0 0 9 0 0 0 57
ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 0 0 0 3 0 0 2 28
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ОТ БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И БРУТНОТО ОБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ С РАЗШИРЕНАТА БОКС-КОКС ТРАНСФОРМАЦИЯ 0 0 0 4 0 0 0 17
ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕ 1 1 1 3 2 2 2 24
ИКОНОМЕТРИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 0 0 1 2 0 0 2 10
Надомната заетост 0 0 0 0 0 0 0 5
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА 0 0 1 3 0 0 2 32
СЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ 0 0 0 0 1 1 1 16
СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 0 0 0 0 0 1 1 19
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО‐ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 0 0 0 6 0 0 1 54
СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ - ЕВРОПЕЙСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА КАЧЕСТВОТО 0 2 2 2 0 3 3 10
Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България 0 1 1 7 0 1 2 15
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 0 0 0 1 0 0 5 36
Total Journal Articles 1 4 7 169 3 8 24 624


Statistics updated 2023-05-07