Access Statistics for Vladimír Tomšík

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Foreign direct invesment and perceptions of vulnerability to foreign exchange crises: Evidence from transition economies 0 0 0 26 0 0 8 110
Reinvested Earnings Bias, The ???Five Percent??? Rule and the Interpretation of the Balance of Payments ??? With an Application to Transition Economies 1 1 3 128 1 3 10 608
Total Working Papers 1 1 3 154 1 3 18 718


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Cointegration Analysis of Foreign Trade in the Czech Republic, 1993-98 0 0 0 34 1 3 11 131
Convergence process of central and eastern european countries toward the european union as measured by macroeconomic polygons 1 1 1 28 1 1 5 104
Czech economy in 2001: catching up again? 0 0 1 8 0 0 2 33
Czech foreign trade in the nineties: adaptation to developed markets 0 0 0 22 0 0 1 79
Development of foreign trade and balance of payments in the czech republic, hungary and poland 1 1 1 13 2 2 4 84
Dynamický model nekryté úrokové parity (teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách) 0 1 2 82 0 1 6 260
Foreign direct investment in central europe - does it crowd in domestic investment? 0 1 3 55 0 3 14 129
Intertemporální přístup k platební bilanci: vztah míry úspor a míry investic v bohatých, chudých a tranzitivních ekonomikách 0 0 1 109 1 2 7 483
Keynesovský a monetarní přístup k platební bilanci (aplikace na Českou republiku v letech 1993 - 1999) 0 1 2 172 2 3 6 605
Looking Back to Reforms, Looking Back to the Conference "Twenty Years of Financial and Bank Reforms in the Czech Republic" 0 0 0 7 0 0 2 37
Makroekonomický vývoj České republiky, Maďarska a Polska v letech 1990-1996 0 0 1 19 0 0 3 65
Mix monetární a fiskální politiky v České republice: empirická verifikace modelu efektivní tržní klasifikace 0 0 2 41 0 3 11 133
Monetární politika ÈR v období 1. Poloviny 90. let z pohledu monetárních modelù (Monetary Policy in THe CR between 1991 - 1996 Through Monetary Approach 0 0 0 9 0 0 1 68
Monetární přístup k inflaci - střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České Republiky v letech 1996-2004) 0 0 1 54 0 0 6 431
Ohlédnutí za reformami, ohlédnutí za konferencí dvacet let finančních a bankovních reforem v České republice 0 0 0 0 0 1 2 18
Problémy vývoje èeské ekonomiky v období 1993-1997 (1.èást) (Problems of the Czech Economy - 1st part) 0 0 0 5 0 0 2 40
Pøíèiny a možná øešení rostoucího schodku bìžného úètu (Reasons and Alternative Solutions to the Growth of the Current Account Deficit) 0 0 0 5 0 0 1 35
Přímé zahraniční investice a vnější rovnováha v tranzitivní ekonomice: aplikace teorie životního cyklu 1 1 6 64 1 5 21 198
Přímé zahraniční investice ve střední Evropě: vytěsňují nebo vtahují domácí investice? 0 1 8 43 2 6 18 102
Real Exchange Rate of the Czech Koruna and the Prices of Non-tradable Goods and Services 0 0 1 35 0 1 9 160
Regression Analysis of Foreign Trade in the CR in 1993-1998 0 1 2 68 0 2 11 163
Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie 0 0 0 75 1 2 9 207
Relativní verze teorie parity kupní síly: problémy empirické verifikace 0 0 0 30 1 4 10 134
Spotřební funkce a princip Ricardovské ekvivalence v malé otevřené ekonomice 0 0 3 74 0 0 21 312
Vliv měnové a kurzové politiky na reálnou ekonomiku v Maďarsku, Polsku a České republice 0 0 0 21 0 0 5 85
Vývoj finančního a bankovního sektoru ve středo- a východoevropských zemích pohledem západních ekonomů 0 0 0 4 0 0 4 23
Vývoj platební bilance ČR v období 1990-1996 pohledem modelu IS-LM-BP 0 0 2 14 0 1 11 58
Vývoj zahraničního obchodu a platební bilance České republiky, Maďarska a Polska 0 1 1 24 1 2 3 115
Výzkum kompenzaèního koeficientu v podmínkách ÈR v I. 1993-96 (Offset Coefficient for the CR, 1993 - 96) 0 0 0 4 0 0 1 34
Zahraniční investice a náchylnost k měnovým krizím: zkušenosti tranzitivních ekonomik 0 2 2 23 0 3 8 87
Česká ekonomika 2001: akcelerace růstu 0 0 1 10 0 1 4 55
Total Journal Articles 3 11 41 1,152 13 46 219 4,468


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Some insights into monetary and fiscal policy interactions in the Czech Republic 0 0 0 44 0 0 6 217
Total Chapters 0 0 0 44 0 0 6 217


Statistics updated 2021-01-03