Access Statistics for Krzysztof Wach

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania 0 0 2 16 0 0 5 75
Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych 0 0 0 2 1 4 10 130
Comparative analysis of working conditions in the European Union Member States 0 0 0 7 0 0 3 48
Development of small business sector in Slovakia in years 1993-2006 0 0 0 12 0 2 2 55
Does Polish foreign trade impact employment? Empirical investigation 0 0 0 7 0 0 3 52
Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej 0 0 0 1 0 0 0 32
Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej 0 0 0 0 0 1 1 34
Empiryczna analiza konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej 0 0 0 3 0 1 2 57
Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001-2007 0 0 0 10 0 0 4 61
Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej 0 0 0 6 1 1 4 69
Europejska swoboda przepływu pracowników 0 0 0 6 1 3 7 75
Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013 0 0 0 4 0 1 1 51
Global product as a result of globalization process 0 0 0 17 4 6 21 125
Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstwa 0 0 0 4 1 1 4 83
Impact of the accession to the European Union on Polish enterprises development 0 0 0 1 1 1 1 21
Impact of the regional business environment on the development of small and medium-sized enterprises in Southern Poland 0 0 2 25 0 0 7 107
Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy 0 0 0 5 1 3 3 58
Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 0 0 0 7 0 2 5 56
Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości 0 0 0 7 0 2 5 64
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian 0 0 0 7 0 0 2 50
Managerial perception of regional small business environment in southern Poland 0 0 0 4 0 0 3 42
Managing international business: case of Poland (chapter 4) 0 0 2 22 1 1 6 95
Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej 0 0 0 2 0 2 3 43
Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym 0 0 0 7 1 1 7 98
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej 0 0 0 1 0 0 3 37
Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym 0 0 1 8 3 5 11 149
Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy 0 0 0 2 0 0 2 68
Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych 0 0 0 18 5 9 18 110
Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw 0 0 0 6 1 1 3 92
Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013 0 0 0 5 1 1 5 243
Produkt globalny jako jeden z efektów procesu globalizacji 0 0 1 8 0 4 9 97
Regional barriers and stimuli of SMEs development in southern Poland 0 0 1 9 0 0 3 53
Regional context of small and medium-sized enterprises' development. case study of southern Poland 0 0 0 9 0 0 3 84
Regional social mobility as a factor affecting small and medium-sized enterprises’ development 0 0 0 3 0 0 1 71
Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska 0 0 0 4 0 3 6 73
Role of small and medium-sized enterprises in economies of Poland and Slovakia - comparative analysis 0 0 0 59 0 1 4 181
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców 0 0 0 2 0 0 1 106
Succession planning in Polish family business. An exploratory investigation (chapter 4) 0 0 1 22 0 1 10 102
Succession scenarios in Polish family firms. Empirical Study (Chapter 8) 0 0 1 15 0 0 5 165
Support for Business Succession in the European Union 0 0 0 23 0 0 4 75
Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej 0 1 2 8 1 3 5 90
Wokół pojęcia europeizacji 0 0 0 6 0 0 2 57
Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 0 0 0 9 0 2 7 97
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego 0 0 0 8 0 0 3 164
Wymiary europeizacji i jej kontekst 0 0 1 8 1 2 5 51
Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej 0 0 1 15 1 2 21 171
Total Working Papers 0 1 15 430 25 66 240 3,917


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Development of Small Business Sector in Slovakia in 1993-2006 0 0 0 3 1 1 2 21
FOREIGN TRADE IN POLAND AND SLOVAKIA IN THE PROCESS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION 0 0 2 24 0 2 7 79
Familiness and Born Globals: Rapid Internationalisation among Polish Family Firms 0 0 1 1 0 0 4 12
INFLUENCE OF THE EUROPEAN ENLARGEMENT PROCESS ON ENTREPRENEURSHIP IN POLAND 0 0 0 3 0 1 3 81
Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies 0 0 0 79 0 3 6 336
Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland 0 0 0 7 0 1 3 40
Total Journal Articles 0 0 3 117 1 8 25 569


Statistics updated 2020-11-03