Access Statistics for Krzysztof Wach

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania 0 0 1 18 0 0 1 82
Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych 0 0 0 4 0 0 0 147
Comparative analysis of working conditions in the European Union Member States 0 0 0 9 0 0 0 51
Development of small business sector in Slovakia in years 1993-2006 0 0 0 12 0 1 1 62
Does Polish foreign trade impact employment? Empirical investigation 0 0 1 8 0 0 2 59
Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej 0 0 0 2 0 0 1 37
Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 37
Empiryczna analiza konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej 0 0 0 4 0 0 0 58
Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001-2007 0 0 0 11 0 0 0 69
Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej 0 0 0 6 0 0 1 74
Europejska swoboda przepływu pracowników 0 0 0 7 0 0 0 83
Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013 0 0 0 5 0 0 0 59
Global product as a result of globalization process 0 0 0 20 0 0 4 188
Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstwa 0 0 1 7 0 0 1 90
Impact of the accession to the European Union on Polish enterprises development 0 0 0 3 0 0 0 23
Impact of the regional business environment on the development of small and medium-sized enterprises in Southern Poland 0 0 2 30 1 5 14 152
Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy 0 0 0 5 0 0 0 60
Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 0 0 0 8 0 0 0 64
Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości 0 0 1 9 0 1 3 113
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian 0 0 2 15 0 1 7 77
Managerial perception of regional small business environment in southern Poland 0 0 0 5 0 0 0 45
Managing international business: case of Poland (chapter 4) 0 1 2 27 0 1 3 105
Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej 0 0 1 3 0 0 1 46
Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym 0 0 0 9 0 0 1 112
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej 0 0 0 1 0 0 0 152
Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym 0 0 0 10 0 1 1 164
Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy 0 0 0 3 1 2 6 96
Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych 0 0 0 20 0 0 0 124
Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw 0 0 0 6 0 0 0 96
Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013 0 0 1 6 0 0 1 255
Produkt globalny jako jeden z efektów procesu globalizacji 0 0 0 8 1 1 1 106
Regional barriers and stimuli of SMEs development in southern Poland 0 0 0 10 0 0 0 62
Regional context of small and medium-sized enterprises' development. case study of southern Poland 0 0 0 10 2 2 2 104
Regional social mobility as a factor affecting small and medium-sized enterprises’ development 0 0 0 3 0 0 0 72
Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska 0 0 0 5 0 0 1 82
Role of small and medium-sized enterprises in economies of Poland and Slovakia - comparative analysis 0 0 0 61 0 0 0 187
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców 0 0 0 3 0 0 0 124
Succession planning in Polish family business. An exploratory investigation (chapter 4) 0 0 0 23 0 0 0 114
Succession scenarios in Polish family firms. Empirical Study (Chapter 8) 0 0 0 15 0 0 0 171
Support for Business Succession in the European Union 0 0 2 25 1 1 3 82
Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej 0 0 0 9 0 0 0 95
Wokół pojęcia europeizacji 0 0 1 8 0 0 1 60
Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 0 0 0 10 0 0 0 104
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego 0 0 0 8 0 0 0 170
Wymiary europeizacji i jej kontekst 0 0 0 9 0 0 0 56
Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej 0 0 0 16 0 0 0 174
Total Working Papers 0 1 15 496 6 16 56 4,543


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Development of Small Business Sector in Slovakia in 1993-2006 0 0 0 3 0 1 1 27
FOREIGN TRADE IN POLAND AND SLOVAKIA IN THE PROCESS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION 0 0 0 25 1 1 1 91
Familiness and Born Globals: Rapid Internationalisation among Polish Family Firms 0 0 0 1 0 0 0 13
INFLUENCE OF THE EUROPEAN ENLARGEMENT PROCESS ON ENTREPRENEURSHIP IN POLAND 0 0 0 3 0 0 0 83
Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies 0 0 0 82 0 0 0 341
Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland 0 0 0 11 0 1 3 61
Total Journal Articles 0 0 0 125 1 3 5 616


Statistics updated 2024-05-04