Access Statistics for Ahmet Burçin Yereli

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish Manufacturing Firms 0 0 3 81 0 2 10 83
Total Working Papers 0 0 3 81 0 2 10 83


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Economic regulation by judiciary during the Ottoman Era: samples from Istanbul courts between 17th And 18th centuries 0 0 1 3 0 0 6 13
Estimating Fiscal Space: The Theoretical Framework of Ostry et al. Approach 2 3 8 10 3 6 20 29
FDI and Indirect Taxes - Sector Approach: The Case of Turkey 0 1 2 7 1 3 17 46
Fiscal Space and Estimating Methods 0 0 6 7 1 3 15 19
Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Nedensellik İlişkisi: 2006-2015 Dönemi İçin Türkiye Örneği 0 0 0 7 0 1 9 35
Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme 0 0 0 5 0 1 12 29
Konsolide Bütçe Gelirlerindeki Gelişmelerin İstikrarı Sağlamadaki Rolü 0 0 0 0 0 0 0 28
Mükelleflerin Vergiye Direnme Yöntemleri ve Türkiye’de Günah Vergilerindeki Artışların Değerlendirilmesi 0 1 5 6 0 2 18 31
SHADOW ECONOMY AND PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY IN TURKEY 0 0 2 15 1 1 10 60
Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme 0 0 1 5 0 0 8 27
Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler 0 2 5 9 0 6 18 43
Türkiye’de Kredi Kartları Piyasasına Yönelik Kamu Müdahaleleri 0 0 0 3 0 0 5 15
Türkiye’deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi 0 0 0 0 1 1 6 10
Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat Mı, Tehdit Mi? 0 1 2 5 0 2 15 29
Vergilendirme Yetkisi Ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı 0 0 0 0 0 0 5 95
Yerel Yönetimlerin Finansmanında Yerel Yönetim Bankacılığı Uygulaması, İller Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler 0 2 3 4 1 5 13 22
Total Journal Articles 2 10 35 86 8 31 177 531


Statistics updated 2020-09-04