Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 1 3 7 364 1 8 39 1,864
Xavier, Ana 2 3 28 1,998 8 27 104 8,557
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 1 5 49 1 6 27 283
Xefteris, Dimitrios 3 24 197 929 31 147 441 2,361
Xekalaki, Evdokia 1 4 15 815 5 11 79 4,768
Xenidis, Yiannis 0 3 3 563 0 3 6 1,696
Xenogiani, Theodora 3 13 65 1,997 21 69 239 6,201
Xepapadeas, Anastasios 38 210 550 12,419 192 561 2,095 42,247
Xesfingi, Sofia 0 1 19 139 5 11 58 206
Xia, Jun 0 0 4 26 1 3 25 163
Xiang, Chong 5 46 142 2,677 26 103 420 8,333
Xiang, Guocheng 0 0 1 6 0 2 13 60
Xiang, Jun 1 11 44 1,179 9 43 203 4,349
Xiang, Tao 1 3 6 303 4 11 43 1,297
Xiang, Yi 0 0 4 34 0 0 16 156
Xiao, Erte 11 24 258 2,657 41 115 600 8,659
Xiao, Jing 7 29 171 769 22 82 411 1,265
Xiao, Jingliang 3 11 24 230 7 24 63 507
Xiao, Jun 1 2 2 61 1 6 16 141
Xiao, Junji 3 5 24 308 8 26 105 1,103
Xiaojun, Zhao 4 8 19 507 9 25 117 2,378
Xiao, Kezhou 0 0 0 0 1 1 1 1
Xiao, Qin 6 18 42 1,505 12 45 136 4,349
Xiao, Wei 0 1 3 60 0 1 12 156
Xiao, Wei 3 9 36 881 10 31 147 3,727
XIAO, Yan 0 2 10 85 0 4 36 377
Xiao, Yan fei 0 0 2 27 0 7 22 128
Xiao, Ying 0 1 2 44 0 3 5 143
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 1 10 95
Xiao, Zhiguo 6 12 27 439 14 25 77 1,235
Xiao, Zhijie 12 31 228 9,327 47 160 693 26,564
Xia, Qingjie 9 12 43 1,385 22 46 207 4,784
Xiarchos, Irene 0 0 4 106 0 2 19 291
Xia, Tian 1 9 54 1,052 24 56 290 4,712
Xia, Weixuan 2 2 5 5 5 10 21 24
Xia, Xiao-Hua 0 2 22 90 7 25 162 574
Xie, Chaoping 0 2 29 108 1 16 76 290
Xie, Daniel Danxia 3 13 40 1,084 16 51 171 3,352
Xie, Danyang 7 53 235 10,893 43 174 724 37,632
Xie, Fei 3 9 51 723 6 27 147 1,923
Xie, Feixue 2 5 37 829 4 20 154 1,961
Xie, Huan 4 6 29 907 9 24 126 1,857
Xie, Jun 1 2 4 20 3 14 39 107
Xie, Li 2 4 11 223 9 19 55 537
Xie, Ru 1 1 5 166 2 6 14 396
Xie, Taojun 0 1 8 27 5 14 44 115
Xie, Wei 0 2 2 7 5 8 9 25
Xie, Xin 0 0 0 16 0 4 10 1,194
Xie, Yu 0 2 6 231 3 12 28 2,242
Xie, Yuanyuan 0 0 8 122 4 10 39 469
Xie, Zoe 2 3 6 111 7 10 20 53
Xifré, Ramon 0 3 9 126 0 16 49 598
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 1 7 38 563 4 23 136 1,726
Xin, Baogui 5 8 9 15 12 24 75 233
Xing, Chunbing 9 19 80 1,399 26 74 319 3,534
Xin, Guangyi 0 2 8 69 4 9 22 71
Xing, Victor 3 15 154 172 20 58 185 215
Xing, Weibo 1 4 15 164 2 9 48 624
Xing, Yuhang 25 67 276 5,174 84 241 923 17,268
Xing, Yuqing 18 53 335 4,434 55 193 742 12,626
Xin, Katherine 1 2 5 51 1 8 39 342
Xin, Xian 4 12 86 3,148 13 76 360 10,545
Xiong, Bo 3 13 45 915 9 64 201 2,076
Xiong, Chenfeng 0 0 12 35 2 2 35 131
Xiong, Hang 0 0 2 2 1 6 26 34
Xiong, Siyang 0 1 6 254 5 16 71 1,449
Xiong, Wei 8 38 367 5,044 71 243 1,090 18,095
Xiouros, Costas 0 1 6 143 1 4 15 366
Xiu, Dacheng 0 0 2 78 1 2 29 345
Xu, Bin 5 10 74 2,093 15 49 303 6,453
Xu, Bing 5 11 131 234 16 43 211 661
Xu, Bing 0 3 20 49 4 14 84 242
Xu, Bing 3 6 61 279 13 44 125 843
xu, Chenggang 9 24 164 9,761 100 231 938 40,280
Xu, Dingbo 0 0 0 55 0 0 0 133
Xu, Dinghai 3 11 39 1,178 11 39 164 3,198
XUE, Jianpo 44 64 142 658 21 66 205 1,587
Xue, Licun 1 3 35 2,461 6 26 148 9,143
Xue, Mei 0 3 18 1,157 5 17 80 4,536
Xue, Melanie Meng 4 8 80 116 12 24 83 193
Xue, Yi 3 5 15 225 10 23 126 946
Xue, Yunkui 0 0 1 23 1 5 9 78
Xu, Fang 10 32 179 2,946 61 201 982 11,270
Xu, Guo 0 3 35 368 8 27 143 1,323
Xu, Haiqing 1 2 25 236 15 36 158 1,068
Xu, Hangtian 3 12 47 369 10 38 167 709
Xu, Hao 0 2 3 3 6 24 29 29
Xu, Haofeng 3 10 23 23 6 24 39 39
Xu, Jianwei 5 15 86 509 14 49 253 945
Xu, Juanyi 3 8 49 1,765 9 35 167 5,471
Xu, Jun 0 1 11 26 1 5 21 57
Xu, Junyi 0 1 1 16 0 1 6 49
Xu, Kai 1 1 3 15 2 2 11 54
Xu, Ke-Li 0 0 5 974 0 6 42 2,784
Xu, Kuan 7 24 108 5,922 17 68 341 31,081
Xu, Lihe 0 0 0 63 0 2 11 338
XU, Liujing 0 0 0 48 1 2 10 409
Xu, Lixin Colin 25 183 673 12,312 145 2,217 3,849 44,660
Xu, Mingxin 0 0 5 987 2 3 22 2,748
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 2 2 7 35 5 8 32 106
Xu, Ning 0 0 7 39 2 3 20 66
Xu, Qiuhua 0 0 3 5 0 0 4 20
Xu, Rong 3 5 23 159 6 14 60 314
Xu, Shaofeng 1 4 22 228 21 50 110 314
Xu, TengTeng 4 14 98 1,991 24 79 357 5,004
Xu, Tong 0 0 2 4 2 4 11 15
Xu, Wei 1 6 28 970 5 22 95 3,027
Xu, Weineng 0 1 1 90 0 2 12 109
Xu, Wenli 3 8 28 264 19 58 190 540
Xu, Xian 0 2 10 69 0 8 30 150
Xu, Xiaonian 3 4 19 1,902 6 17 81 5,254
Xu, Xinpeng 2 8 36 1,533 8 31 179 5,175
Xu, Xinzhong 6 10 61 2,044 10 31 185 5,138
Xu, Yang 0 2 64 106 5 13 86 140
Xu, Yi Daniel 42 105 427 3,543 118 328 1,276 11,854
Xu, Yilan 0 0 12 31 4 23 64 178
Xu, Yilong 1 3 13 82 2 15 51 163
Xu, Ying 0 0 9 298 2 8 38 1,053
Xu, Ying 1 5 18 81 4 14 55 176
Xu, Yingfeng 0 3 20 1,188 1 10 65 3,576
Xu, Yongdeng 11 35 251 1,150 44 142 494 1,989
Xu, Yongsheng 3 14 91 3,801 31 98 377 20,102
Xu, Zeyu 1 5 14 515 4 19 56 1,833
Xu, Zhenhui 0 0 15 1,200 7 29 110 7,249
Xu, Zhicheng Phil 5 19 48 155 15 50 186 328
Xu, Zhiwei 8 35 158 685 26 102 325 1,561
Xu, Zhiying 1 2 4 418 2 7 15 2,143
Xu, Zhun 0 2 3 5 0 4 10 34