Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 1 1 6 365 5 7 29 1,876
Xavier, Ana 0 3 22 2,001 6 18 90 8,583
Xavier-Oliveira, Emanuel 1 1 5 51 2 6 24 293
Xefteris, Dimitrios 8 15 150 953 40 87 453 2,493
Xekalaki, Evdokia 4 5 17 823 7 19 64 4,793
Xenidis, Yiannis 1 2 5 565 2 3 9 1,700
Xenogiani, Theodora 4 15 56 2,016 24 63 254 6,302
Xepapadeas, Anastasios 52 134 659 12,716 195 476 1,899 42,980
Xesfingi, Sofia 5 26 66 197 13 40 96 275
Xia, Jun 0 0 0 26 2 4 14 167
Xiang, Chong 8 25 114 2,709 36 108 386 8,494
Xiang, Guocheng 0 0 0 6 1 3 16 71
Xiang, Jun 5 12 46 1,196 23 47 180 4,420
Xiang, Tao 1 1 7 304 2 2 30 1,305
Xiang, Yi 0 0 3 35 0 0 9 159
Xiao, Erte 37 76 204 2,755 77 152 589 8,877
Xiao, Jing 7 24 127 800 27 77 350 1,371
Xiao, Jingliang 4 5 28 237 11 17 76 532
Xiao, Jun 0 0 3 62 0 1 16 144
Xiao, Junji 5 6 23 317 13 25 98 1,137
Xiaojun, Zhao 1 4 17 513 13 45 117 2,432
Xiao, Kezhou 0 0 0 0 0 6 13 13
Xiao, Qin 3 8 42 1,515 19 39 148 4,408
Xiao, Wei 1 6 32 890 10 30 116 3,770
Xiao, Wei 0 0 3 62 0 2 10 164
XIAO, Yan 1 4 11 89 5 10 31 387
Xiao, Yan fei 0 2 3 29 3 6 23 134
Xiao, Ying 0 1 3 46 1 2 7 147
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 0 4 95
Xiao, Zhiguo 1 7 32 449 6 19 69 1,260
Xiao, Zhijie 16 37 149 9,378 51 126 547 26,759
Xia, Qingjie 2 7 29 1,393 8 23 161 4,831
Xiarchos, Irene 0 0 3 106 0 2 13 296
Xia, Tian 5 38 87 1,135 19 58 235 4,896
Xia, Weixuan 1 2 7 8 3 7 27 34
Xia, Xiao-Hua 3 7 26 96 5 31 107 532
Xie, Chaoping 3 9 23 98 7 18 68 296
Xie, Danxia Daniel 4 9 37 1,095 17 52 184 3,426
Xie, Danyang 18 40 178 10,953 75 197 681 37,925
Xie, Fei 4 10 51 739 10 31 135 1,967
Xie, Feixue 14 29 133 1,271 62 141 506 3,509
Xie, Huan 3 5 18 913 12 21 103 1,890
Xie, Jun 0 0 4 21 1 9 44 124
Xie, Li 1 3 12 228 1 12 61 562
Xie, Ru 0 1 4 167 0 3 11 399
Xie, Taojun 1 2 8 27 2 4 30 106
Xie, Wei 2 5 13 18 9 36 64 81
Xie, Xin 0 0 0 16 0 0 10 1,194
Xie, Yu 1 2 5 234 1 4 20 2,247
Xie, Yuanyuan 0 1 3 124 1 3 40 486
Xie, Zoe 2 29 34 142 11 25 48 86
Xifré, Ramon 1 3 11 131 6 12 56 618
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 1 4 30 571 3 19 94 1,758
Xin, Baogui 1 4 14 20 7 25 91 282
Xing, Chunbing 7 14 64 1,421 21 66 271 3,642
Xin, Guangyi 0 0 7 70 0 1 19 73
Xing, Victor 8 21 129 223 44 74 218 323
Xing, Weibo 1 3 15 171 7 12 51 643
Xing, Yuhang 36 92 270 5,295 94 237 917 17,652
Xing, Yuqing 29 124 276 4,585 107 489 1,008 13,214
Xin, Katherine 1 1 5 52 2 3 36 346
Xin, Xian 4 15 75 3,177 36 90 323 10,675
Xiong, Bo 2 9 32 924 15 32 163 2,125
Xiong, Chenfeng 1 4 9 40 3 7 23 140
Xiong, Hang 0 1 4 4 2 5 29 42
Xiong, Siyang 1 2 7 257 4 9 64 1,466
Xiong, Wei 23 53 296 5,131 82 221 1,001 18,499
Xiouros, Costas 0 1 7 147 1 3 16 374
Xiu, Dacheng 2 2 3 81 2 4 18 353
Xu, Bin 8 12 57 2,109 21 52 243 6,528
Xu, Bing 2 11 87 253 11 42 201 734
Xu, Bing 1 3 58 286 4 16 109 877
Xu, Bing 2 3 19 53 8 15 70 263
Xu, Changqing 0 0 1 9 1 1 5 27
xu, Chenggang 14 48 147 9,834 121 399 1,100 40,863
Xu, Dingbo 0 0 1 56 0 0 2 135
Xu, Dinghai 2 7 32 1,090 10 32 123 3,008
XUE, Jianpo 4 20 146 687 11 52 200 1,665
Xue, Licun 2 9 34 2,477 14 37 143 9,195
Xue, Mei 2 3 15 1,162 8 13 58 4,557
Xue, Melanie Meng 0 2 80 121 6 22 97 220
Xue, Yi 1 3 13 229 7 27 93 983
Xue, Yuhan 0 0 3 3 0 1 9 9
Xue, Yunkui 0 1 2 24 0 1 9 79
Xu, Fang 6 25 129 2,987 40 133 763 11,497
Xu, Guo 1 9 31 381 19 48 144 1,394
Xu, Haiqing 3 6 16 242 8 23 126 1,107
Xu, Hangtian 5 15 52 387 11 30 138 747
Xu, Hao 0 1 7 7 11 17 52 52
Xu, Haofeng 1 4 29 29 10 29 75 75
Xu, Heng 12 12 12 12 5 6 6 6
Xu, Jianhuan 1 3 13 35 2 12 45 60
Xu, Jianwei 6 17 64 532 22 50 190 1,018
Xu, Juanyi 9 20 51 1,789 26 56 167 5,544
Xu, Jun 0 1 8 28 1 2 18 64
Xu, Junyi 0 0 1 16 0 0 2 49
Xu, Kai 0 0 1 15 0 1 8 56
Xu, Ke-Li 0 0 4 975 1 7 36 2,797
Xu, Kuan 5 15 80 5,941 18 66 277 31,174
Xu, Lei 0 3 3 3 4 10 10 10
Xu, Lihe 1 2 2 65 1 4 10 344
XU, Liujing 0 0 0 48 1 1 11 414
Xu, Lixin Colin 38 98 559 12,482 164 440 3,604 45,418
Xu, Mingxin 0 1 5 989 2 5 24 2,758
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 0 1 8 40 0 5 25 116
Xu, Ning 0 1 3 42 2 5 13 73
Xu, Qiuhua 0 0 0 5 0 1 2 21
Xu, Rong 0 5 17 165 1 15 52 333
Xu, Shaofeng 1 5 22 237 14 26 136 372
Xu, TengTeng 3 30 96 2,033 23 71 307 5,124
Xu, Tong 0 0 1 4 0 2 8 17
Xu, Wei 2 4 19 938 8 21 82 2,861
Xu, Weineng 0 0 1 90 0 2 5 111
Xu, Wenli 2 7 29 276 14 39 188 601
Xu, Xian 1 2 8 71 3 4 24 155
Xu, Xiaonian 2 4 21 1,913 5 17 79 5,289
Xu, Xinpeng 0 2 23 1,538 17 31 146 5,220
Xu, Xinzhong 7 16 55 2,068 14 35 150 5,197
Xu, Yang 3 8 38 115 6 17 73 164
Xu, Yi Daniel 30 104 433 3,731 115 352 1,273 12,388
Xu, Yilan 0 3 14 37 1 10 62 197
Xu, Yilong 1 3 8 85 1 8 33 172
Xu, Ying 0 0 4 300 5 6 27 1,062
Xu, Ying 0 2 10 83 0 3 33 179
Xu, Yingfeng 0 1 8 1,190 5 12 41 3,589
Xu, Yizhi 1 1 2 49 2 6 11 39
Xu, Yongdeng 14 43 241 1,258 33 104 500 2,183
Xu, Yongsheng 13 39 129 3,980 46 140 506 20,535
Xu, Zeyu 1 6 17 522 7 17 60 1,856
Xu, Zhenhui 2 2 13 1,206 13 32 117 7,302
Xu, Zhicheng Phil 2 9 43 165 10 37 175 387
Xu, Zhiwei 10 25 131 732 23 61 350 1,696
Xu, Zhiying 0 0 3 418 1 1 12 2,145
Xu, Zhun 0 0 2 5 1 2 9 36
Xyngis, Georgios 0 0 0 0 2 2 11 11