Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 1 1 2 366 3 9 37 1,901
Xara-Brasil, Duarte 0 0 0 6 0 0 0 14
Xavier, Ana 0 2 14 2,012 14 33 101 8,658
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 1 3 52 5 13 35 318
Xefteris, Dimitrios 14 60 331 1,293 81 183 585 2,968
Xekalaki, Evdokia 0 2 14 829 4 7 49 4,817
Xenidis, Yiannis 0 0 2 565 0 1 6 1,702
Xenogiani, Theodora 1 11 50 2,047 21 43 233 6,434
Xepapadeas, Anastasios 35 154 647 13,115 153 491 1,968 44,236
Xesfingi, Sofia 4 10 75 234 7 23 129 338
Xia, Jun 0 1 1 27 0 4 11 174
Xiang, Chong 1 24 88 2,765 32 120 435 8,768
Xiang, Guocheng 1 2 3 9 1 4 18 80
Xiang, Jun 6 11 42 1,221 19 45 168 4,517
Xiang, Tao 0 2 18 346 5 15 57 1,467
Xiang, Yi 0 3 5 39 0 4 14 170
Xiao, Erte 10 46 178 2,838 42 148 536 9,212
Xiao, Jing 1 6 72 842 13 50 253 1,524
Xiao, Jingliang 2 7 26 256 8 19 85 592
Xiao, Jun 0 0 2 63 1 2 8 149
Xiao, Junji 2 7 28 339 8 29 112 1,221
Xiaojun, Zhao 3 8 19 454 5 25 108 2,272
Xiao, Kezhou 0 1 1 1 0 1 15 16
Xiao, Qin 6 12 31 1,536 14 31 137 4,486
Xiao, Wei 5 15 30 911 17 68 187 3,914
Xiao, Wei 1 2 55 115 3 12 62 218
XIAO, Yan 1 21 31 116 3 44 68 445
Xiao, Yan fei 0 2 5 32 1 7 21 149
Xiao, Ying 0 0 2 46 1 4 11 154
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 1 1 96
Xiao, Zhiguo 1 3 19 458 2 6 50 1,285
Xiao, Zhijie 5 17 103 9,430 34 85 452 27,016
Xia, Qingjie 2 5 32 1,444 11 43 184 5,000
Xiarchos, Irene 0 0 1 107 0 3 14 305
Xia, Tian 5 10 69 1,161 11 46 199 5,009
Xia, Weixuan 0 2 7 12 1 5 22 46
Xia, Xiao-Hua 6 13 40 130 8 31 133 707
Xie, Chaoping 0 5 20 108 1 24 62 332
Xie, Danxia Daniel 3 11 35 1,119 10 42 168 3,520
Xie, Danyang 15 38 162 11,055 55 158 726 38,358
Xie, Fei 4 10 45 768 13 44 133 2,056
Xie, Feixue 14 54 174 1,391 59 172 653 3,925
Xie, Huan 0 5 26 933 6 34 101 1,958
Xie, Jun 2 6 10 30 2 10 37 144
Xie, Li 1 6 18 241 3 16 62 599
Xie, Ru 0 1 3 169 1 3 12 408
Xie, Taojun 0 1 9 32 1 6 22 121
Xie, Wei 3 8 30 37 15 34 127 152
Xie, Xin 0 0 0 16 2 3 4 1,198
Xie, Yu 0 2 6 237 1 8 16 2,258
Xie, Yuanyuan 0 0 3 125 4 4 29 498
Xie, Zoe 1 2 34 145 5 19 70 123
Xifré, Ramon 3 5 14 140 5 17 51 649
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 9 26 45 611 21 72 155 1,899
Xin, Baogui 0 4 18 33 8 35 118 351
Xing, Chunbing 10 78 220 1,651 38 134 453 4,009
Xin, Guangyi 0 0 2 71 3 6 17 88
Xing, Victor 1 4 98 270 23 84 361 576
Xing, Weibo 1 3 19 204 7 21 86 787
Xing, Yuhang 30 103 320 5,494 87 314 1,095 18,363
Xing, Yuqing 34 177 560 4,994 130 504 1,745 14,371
Xin, Katherine 1 1 2 53 1 6 12 354
Xinshuo, Hou 2 3 10 10 12 23 73 73
Xin, Xian 5 21 76 3,224 27 90 352 10,897
Xiong, Bo 3 10 32 867 12 49 139 2,146
Xiong, Chenfeng 0 1 3 26 0 2 8 85
Xiong, Hang 0 0 3 5 2 3 14 48
Xiong, Siyang 0 0 3 257 3 16 47 1,496
Xiong, Wei 14 58 294 5,338 97 309 1,065 19,160
Xiouros, Costas 1 1 7 150 1 1 17 383
Xiu, Dacheng 0 0 4 82 1 2 15 360
Xu, Bin 4 18 44 2,137 17 61 201 6,654
Xu, Bing 0 2 11 290 4 21 77 920
Xu, Bing 4 14 52 286 27 74 239 900
Xu, Bing 1 5 18 67 5 14 63 305
Xu, Changqing 0 0 1 9 0 0 2 27
xu, Chenggang 9 41 157 9,918 139 349 1,603 41,883
Xu, Dingbo 0 0 1 56 0 0 2 135
Xu, Dinghai 3 7 45 1,223 9 30 130 3,328
XUE, Jianpo 4 17 73 731 14 52 211 1,798
Xue, Lian 0 0 0 2 1 2 6 13
Xue, Licun 2 9 36 2,497 15 41 140 9,283
Xue, Mei 2 5 13 1,170 6 19 60 4,596
Xue, Melanie Meng 8 20 118 234 13 36 162 355
Xue, Yi 0 3 14 239 6 34 121 1,067
Xue, Yuhan 0 0 2 4 0 0 8 15
Xue, Yunkui 0 0 3 26 1 1 6 84
Xu, Fang 6 20 93 3,039 41 142 536 11,806
Xu, Guo 2 6 28 396 6 33 156 1,479
Xu, Haiqing 0 2 14 250 3 20 94 1,162
Xu, Hangtian 2 5 31 400 4 15 86 795
Xu, Hao 1 5 13 16 5 19 64 93
Xu, Haofeng 3 4 17 40 9 16 92 131
Xu, Heng 0 1 16 16 0 3 22 22
Xu, Jiajun 2 4 18 32 5 19 56 148
Xu, Jianhuan 0 3 13 44 2 10 41 83
Xu, Jianwei 2 12 57 566 9 59 216 1,161
Xu, Juanyi 3 10 113 1,878 13 35 199 5,670
Xu, Jun 0 1 7 33 0 3 15 72
Xu, Junyi 1 2 2 18 3 5 13 62
Xu, Kai 0 0 1 16 2 3 7 61
Xu, Ke-Li 1 1 3 977 1 7 36 2,820
Xu, Kuan 7 15 44 1,533 18 64 221 7,775
Xu, Lei 0 1 4 4 2 7 23 23
Xu, Lihe 0 0 7 70 0 0 14 352
Xu, Lin 0 0 2 7 0 1 6 24
Xu, Lin 4 40 40 40 2 12 12 12
XU, Liujing 0 0 0 48 0 1 7 416
Xu, Lixin Colin 18 113 443 12,755 148 579 2,045 46,705
Xu, Mingxin 2 2 6 993 5 6 29 2,777
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 0 0 9 44 1 1 16 122
Xu, Ning 0 0 6 45 1 2 19 85
Xu, Qiuhua 0 0 1 6 0 2 7 27
Xu, Rong 1 3 14 173 2 7 43 357
Xu, Shaofeng 3 10 63 291 9 39 184 498
Xu, TengTeng 7 22 106 2,097 22 80 354 5,358
Xu, Tong 0 1 1 5 0 1 6 21
Xu, Wei 1 1 9 979 5 16 66 3,093
Xu, Weineng 0 0 0 90 1 1 8 117
Xu, Wenli 2 3 21 285 11 27 115 655
Xu, Xian 1 5 9 78 3 12 25 175
Xu, Xiaonian 0 8 27 1,929 5 28 92 5,346
Xu, Xinpeng 0 8 26 1,559 3 25 113 5,288
Xu, Xinzhong 5 17 67 2,111 19 61 182 5,320
Xu, Yang 1 2 14 120 3 11 54 194
Xu, Yi Daniel 23 76 392 3,935 87 299 1,344 13,198
Xu, Yilan 1 1 17 48 3 9 51 229
Xu, Yilong 0 0 4 86 1 5 31 194
Xu, Ying 1 3 7 88 2 6 17 193
Xu, Ying 0 6 11 309 3 14 40 1,093
Xu, Yingfeng 1 1 5 1,193 1 7 31 3,607
Xu, Yizhi 0 0 3 51 2 4 15 48
Xu, Yongdeng 15 40 224 1,368 38 125 457 2,410
Xu, Yongsheng 8 27 170 4,080 59 140 558 20,855
Xu, Zeyu 2 4 18 533 8 22 74 1,907
Xu, Zhenhui 0 3 17 1,217 14 37 135 7,384
Xu, Zhicheng Phil 1 7 28 183 9 36 206 534
Xu, Zhiwei 5 21 104 789 11 55 300 1,861
Xu, Zhiying 0 0 1 419 3 8 15 2,158
Xu, Zhun 0 2 2 7 1 3 5 39
Xyngis, Georgios 0 1 1 1 0 3 10 18