Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 3 365 4 9 35 1,896
Xara-Brasil, Duarte 0 0 0 6 0 0 1 14
Xavier, Ana 2 5 17 2,012 14 32 98 8,639
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 0 3 51 5 10 31 310
Xefteris, Dimitrios 35 89 354 1,268 59 152 547 2,844
Xekalaki, Evdokia 1 3 15 828 1 10 50 4,811
Xenidis, Yiannis 0 0 2 565 1 1 6 1,702
Xenogiani, Theodora 6 14 56 2,042 15 53 248 6,406
Xepapadeas, Anastasios 86 213 776 13,047 181 563 2,019 43,926
Xesfingi, Sofia 0 2 65 204 4 11 107 307
Xia, Jun 1 1 1 27 3 4 13 173
Xiang, Chong 15 34 120 2,756 52 120 429 8,700
Xiang, Guocheng 0 0 1 7 1 2 18 77
Xiang, Jun 3 10 37 1,213 17 44 158 4,489
Xiang, Tao 2 4 21 346 7 16 57 1,459
Xiang, Yi 2 2 4 38 2 6 12 168
Xiao, Erte 18 38 166 2,810 71 164 534 9,135
Xiao, Jing 4 14 86 840 25 67 278 1,499
Xiao, Jingliang 3 8 31 252 7 20 91 580
Xiao, Jun 0 1 3 63 1 3 8 148
Xiao, Junji 0 8 27 332 10 36 112 1,202
Xiaojun, Zhao 1 4 16 447 11 24 107 2,258
Xiao, Kezhou 1 1 1 1 1 2 16 16
Xiao, Qin 5 12 36 1,529 11 31 144 4,466
Xiao, Wei 4 9 26 900 35 83 177 3,881
Xiao, Wei 1 12 55 114 3 23 54 209
XIAO, Yan 3 5 14 98 14 20 41 415
Xiao, Yan fei 0 0 3 30 2 3 21 144
Xiao, Ying 0 0 2 46 3 3 10 153
Xiao, Yu 0 0 0 31 1 1 2 96
Xiao, Zhiguo 2 4 28 457 4 11 68 1,283
Xiao, Zhijie 5 21 117 9,418 32 125 499 26,963
Xia, Qingjie 2 5 43 1,441 16 52 197 4,973
Xiarchos, Irene 0 0 1 107 1 2 12 303
Xia, Tian 3 7 72 1,154 18 46 210 4,981
Xia, Weixuan 2 3 9 12 4 8 29 45
Xia, Xiao-Hua 2 11 30 119 9 40 128 685
Xie, Chaoping 2 6 17 105 10 17 55 318
Xie, Danxia Daniel 4 10 38 1,112 17 39 181 3,495
Xie, Danyang 14 50 173 11,031 63 209 750 38,263
Xie, Fei 3 10 44 761 16 38 121 2,028
Xie, Feixue 26 55 161 1,348 65 187 583 3,718
Xie, Huan 3 16 28 931 21 37 102 1,945
Xie, Jun 1 2 6 25 2 6 39 136
Xie, Li 2 6 18 237 4 13 65 587
Xie, Ru 1 1 4 169 1 2 13 406
Xie, Taojun 0 2 9 31 3 8 27 118
Xie, Wei 3 7 27 32 13 32 114 131
Xie, Xin 0 0 0 16 1 2 4 1,196
Xie, Yu 1 2 7 236 5 7 19 2,255
Xie, Yuanyuan 0 0 3 125 0 2 29 494
Xie, Zoe 0 1 35 143 6 15 66 110
Xifré, Ramon 2 3 13 137 6 10 45 638
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 9 12 33 594 33 55 133 1,860
Xin, Baogui 1 2 14 24 9 23 106 324
Xing, Chunbing 17 45 170 1,590 50 124 427 3,925
Xin, Guangyi 0 0 3 71 3 7 20 85
Xing, Victor 0 6 100 266 28 88 345 520
Xing, Weibo 2 4 21 203 7 17 81 773
Xing, Yuhang 29 73 292 5,420 102 272 1,049 18,151
Xing, Yuqing 57 151 474 4,874 155 426 1,514 14,022
Xin, Katherine 0 0 3 52 4 5 12 352
Xinshuo, Hou 1 2 8 8 7 13 57 57
Xin, Xian 7 12 71 3,210 26 65 343 10,833
Xiong, Bo 5 13 35 862 18 37 136 2,115
Xiong, Chenfeng 1 1 3 26 2 2 9 85
Xiong, Hang 0 1 3 5 0 2 13 45
Xiong, Siyang 0 0 3 257 6 7 48 1,486
Xiong, Wei 25 60 284 5,305 99 215 1,009 18,950
Xiouros, Costas 0 0 7 149 0 3 19 382
Xiu, Dacheng 0 1 4 82 1 4 15 359
Xu, Bin 7 13 42 2,126 20 56 193 6,613
Xu, Bing 2 10 48 274 20 75 212 846
Xu, Bing 1 3 16 289 6 14 89 905
Xu, Bing 1 4 17 63 5 16 66 296
Xu, Changqing 0 0 1 9 0 0 4 27
xu, Chenggang 17 45 151 9,894 101 483 1,516 41,635
Xu, Dingbo 0 0 1 56 0 0 2 135
Xu, Dinghai 2 6 47 1,218 12 37 134 3,310
XUE, Jianpo 28 40 144 742 26 55 234 1,772
Xue, Licun 5 10 35 2,493 19 44 134 9,261
Xue, Mei 1 3 9 1,166 6 19 53 4,583
Xue, Melanie Meng 8 37 112 222 15 69 159 334
Xue, Yi 0 4 16 236 11 35 116 1,044
Xue, Yuhan 0 1 2 4 0 2 10 15
Xue, Yunkui 0 2 3 26 0 3 8 83
Xu, Fang 9 32 103 3,028 60 151 589 11,724
Xu, Guo 2 8 26 392 14 38 157 1,460
Xu, Haiqing 2 4 16 250 16 30 111 1,158
Xu, Hangtian 0 3 34 395 4 23 99 784
Xu, Hao 2 5 11 13 6 18 70 80
Xu, Haofeng 1 5 18 37 5 25 96 120
Xu, Heng 0 0 15 15 1 2 20 20
Xu, Jianhuan 1 6 13 42 4 11 40 77
Xu, Jianwei 3 13 55 557 29 71 208 1,131
Xu, Juanyi 6 26 113 1,874 16 60 195 5,651
Xu, Jun 0 1 7 32 2 3 18 71
Xu, Junyi 1 1 2 17 1 8 10 58
Xu, Kai 0 1 2 16 1 3 7 59
Xu, Ke-Li 0 0 2 976 2 9 34 2,815
Xu, Kuan 7 17 41 1,525 30 114 211 7,741
Xu, Lei 1 1 4 4 5 6 21 21
Xu, Lihe 0 3 7 70 0 4 15 352
Xu, Lin 23 23 23 23 8 8 8 8
Xu, Lin 0 0 2 7 1 2 6 24
XU, Liujing 0 0 0 48 1 1 8 416
Xu, Lixin Colin 48 129 459 12,690 231 581 2,070 46,357
Xu, Mingxin 0 1 4 991 1 7 27 2,772
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 0 1 11 44 0 2 20 121
Xu, Ning 0 3 6 45 0 8 20 83
Xu, Qiuhua 0 1 1 6 2 6 7 27
Xu, Rong 1 3 16 171 1 11 49 351
Xu, Shaofeng 2 9 57 283 18 58 202 477
Xu, TengTeng 6 39 97 2,081 29 115 348 5,307
Xu, Tong 0 0 0 4 0 1 7 20
Xu, Wei 0 2 12 978 10 24 76 3,087
Xu, Weineng 0 0 1 90 0 5 9 116
Xu, Wenli 0 3 24 282 7 16 135 635
Xu, Xian 3 4 7 76 5 7 21 168
Xu, Xiaonian 3 5 26 1,924 7 22 83 5,325
Xu, Xinpeng 3 11 26 1,554 14 36 125 5,277
Xu, Xinzhong 7 19 65 2,101 25 60 169 5,284
Xu, Yang 0 2 12 118 5 11 56 188
Xu, Yi Daniel 29 80 423 3,888 136 333 1,415 13,035
Xu, Yilan 0 7 16 47 5 17 55 225
Xu, Yilong 0 1 7 86 4 13 35 193
Xu, Ying 0 1 6 85 2 4 23 189
Xu, Ying 4 5 9 307 6 14 35 1,085
Xu, Yingfeng 0 1 7 1,192 4 8 36 3,604
Xu, Yizhi 0 0 4 51 1 3 13 45
Xu, Yongdeng 15 82 218 1,343 43 129 457 2,328
Xu, Yongsheng 4 27 159 4,057 46 136 541 20,761
Xu, Zeyu 2 8 18 531 7 24 67 1,892
Xu, Zhenhui 3 9 17 1,217 14 47 131 7,361
Xu, Zhicheng Phil 1 6 37 177 12 73 215 510
Xu, Zhiwei 11 30 119 779 32 85 335 1,838
Xu, Zhiying 0 1 2 419 3 6 14 2,153
Xu, Zhun 1 1 2 6 1 1 5 37
Xyngis, Georgios 0 0 0 0 0 3 8 15