Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 6 364 2 7 35 1,871
Xavier, Ana 0 0 25 1,998 3 11 93 8,568
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 1 5 50 1 5 30 288
Xefteris, Dimitrios 2 11 148 940 23 68 441 2,429
Xekalaki, Evdokia 0 3 14 818 2 8 76 4,776
Xenidis, Yiannis 0 0 3 563 0 1 6 1,697
Xenogiani, Theodora 7 11 64 2,008 23 61 256 6,262
Xepapadeas, Anastasios 34 148 639 12,616 97 333 1,934 42,601
Xesfingi, Sofia 17 29 65 188 21 47 91 256
Xia, Jun 0 0 3 26 1 1 22 164
Xiang, Chong 7 14 123 2,691 31 84 415 8,417
Xiang, Guocheng 0 0 0 6 1 7 17 69
Xiang, Jun 3 8 46 1,187 13 37 194 4,386
Xiang, Tao 0 0 6 303 0 6 33 1,303
Xiang, Yi 0 1 4 35 0 3 16 159
Xiao, Erte 19 38 270 2,698 31 80 595 8,756
Xiao, Jing 5 12 148 781 22 51 376 1,316
Xiao, Jingliang 0 2 25 232 3 11 69 518
Xiao, Jun 0 1 3 62 0 2 17 143
Xiao, Junji 1 4 23 312 8 17 102 1,120
Xiaojun, Zhao 1 3 17 510 12 21 105 2,399
Xiao, Kezhou 0 0 0 0 3 9 10 10
Xiao, Qin 2 4 45 1,509 6 26 143 4,375
Xiao, Wei 2 5 32 886 5 18 126 3,745
Xiao, Wei 0 2 4 62 0 6 12 162
XIAO, Yan 1 1 10 86 2 2 30 379
Xiao, Yan fei 1 1 2 28 2 2 21 130
Xiao, Ying 1 2 3 46 1 3 7 146
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 0 6 95
Xiao, Zhiguo 1 4 27 443 2 8 64 1,243
Xiao, Zhijie 10 24 191 9,351 34 103 621 26,667
Xia, Qingjie 1 2 39 1,387 4 28 190 4,812
Xiarchos, Irene 0 0 4 106 1 4 19 295
Xia, Tian 12 17 74 1,109 18 46 290 4,856
Xia, Weixuan 0 1 5 6 0 3 20 27
Xia, Xiao-Hua 4 9 26 93 16 27 133 517
Xie, Chaoping 2 3 21 91 2 10 63 280
Xie, Danxia Daniel 3 5 42 1,089 20 42 182 3,394
Xie, Danyang 12 32 207 10,925 65 161 713 37,793
Xie, Fei 4 10 55 733 13 26 155 1,949
Xie, Feixue 6 31 128 1,248 36 132 481 3,404
Xie, Huan 0 1 23 908 2 14 116 1,871
Xie, Jun 0 1 5 21 4 12 46 119
Xie, Li 1 3 12 226 4 17 63 554
Xie, Ru 0 0 5 166 1 1 12 397
Xie, Taojun 0 2 8 25 1 4 34 103
Xie, Wei 2 8 10 15 9 29 38 54
Xie, Xin 0 0 0 16 0 0 10 1,194
Xie, Yu 1 2 5 233 2 3 25 2,245
Xie, Yuanyuan 0 1 4 123 1 15 41 484
Xie, Zoe 16 18 21 129 10 18 35 71
Xifré, Ramon 1 3 10 129 2 10 51 608
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 2 6 38 569 8 21 126 1,747
Xin, Baogui 0 1 10 16 3 27 88 260
Xing, Chunbing 0 8 75 1,407 13 55 295 3,589
Xin, Guangyi 0 1 8 70 0 1 20 72
Xing, Victor 3 33 131 205 13 47 180 262
Xing, Weibo 0 4 15 168 1 8 49 632
Xing, Yuhang 16 45 264 5,219 56 203 918 17,471
Xing, Yuqing 10 37 212 4,471 49 148 713 12,774
Xin, Katherine 0 0 5 51 0 1 36 343
Xin, Xian 4 18 81 3,166 16 56 321 10,601
Xiong, Bo 5 5 33 920 12 29 175 2,105
Xiong, Chenfeng 2 3 12 38 3 5 29 136
Xiong, Hang 1 2 4 4 3 6 28 40
Xiong, Siyang 0 1 6 255 0 8 69 1,457
Xiong, Wei 14 48 330 5,092 73 256 1,071 18,351
Xiouros, Costas 1 4 8 147 2 7 18 373
Xiu, Dacheng 0 1 1 79 1 5 22 350
Xu, Bin 3 7 60 2,100 13 36 270 6,489
Xu, Bing 0 1 19 50 2 8 77 250
Xu, Bing 2 6 58 285 11 29 120 872
Xu, Bing 4 12 87 246 10 41 205 702
Xu, Changqing 0 1 1 9 0 1 4 26
xu, Chenggang 12 37 153 9,798 105 289 983 40,569
Xu, Dingbo 0 1 1 56 0 2 2 135
Xu, Dinghai 2 6 38 1,184 14 28 148 3,226
XUE, Jianpo 5 14 146 672 8 34 194 1,621
Xue, Licun 5 12 40 2,473 11 26 152 9,169
Xue, Mei 1 3 15 1,160 3 11 67 4,547
Xue, Melanie Meng 1 4 82 120 6 11 86 204
Xue, Yi 0 1 14 226 12 22 114 968
Xue, Yuhan 0 1 3 3 0 1 8 8
Xue, Yunkui 0 0 1 23 0 0 9 78
Xu, Fang 10 26 153 2,972 37 131 864 11,401
Xu, Guo 3 7 27 375 13 36 139 1,359
Xu, Haiqing 1 1 20 237 6 22 144 1,090
Xu, Hangtian 8 11 52 380 13 21 147 730
Xu, Hao 0 3 6 6 3 9 38 38
Xu, Haofeng 2 4 27 27 12 19 58 58
Xu, Jianhuan 2 3 34 34 5 11 50 53
Xu, Jianwei 4 10 74 519 11 34 229 979
Xu, Juanyi 5 9 49 1,774 16 33 162 5,504
Xu, Jun 1 2 9 28 1 6 20 63
Xu, Junyi 0 0 1 16 0 0 4 49
Xu, Kai 0 0 3 15 0 1 10 55
Xu, Ke-Li 0 1 5 975 4 10 42 2,794
Xu, Kuan 1 5 86 5,927 18 45 315 31,126
Xu, Lihe 1 1 1 64 2 4 11 342
XU, Liujing 0 0 0 48 0 4 13 413
Xu, Lixin Colin 34 106 632 12,418 135 453 3,774 45,113
Xu, Mingxin 0 1 5 988 0 5 20 2,753
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 1 5 8 40 2 7 29 113
Xu, Ning 1 3 5 42 3 5 16 71
Xu, Qiuhua 0 0 1 5 0 0 2 20
Xu, Rong 5 6 20 165 8 12 54 326
Xu, Shaofeng 1 5 20 233 5 37 124 351
Xu, TengTeng 12 24 104 2,015 25 74 338 5,078
Xu, Tong 0 0 1 4 1 1 9 16
Xu, Wei 1 2 23 935 8 14 91 2,848
Xu, Weineng 0 0 1 90 2 2 7 111
Xu, Wenli 0 5 28 269 5 27 174 567
Xu, Xian 0 0 7 69 0 1 23 151
Xu, Xiaonian 0 7 21 1,909 5 23 80 5,277
Xu, Xinpeng 0 3 31 1,536 8 22 163 5,197
Xu, Xinzhong 8 16 64 2,060 16 40 178 5,178
Xu, Yang 1 2 65 108 6 13 83 153
Xu, Yi Daniel 47 131 460 3,674 118 300 1,297 12,154
Xu, Yilan 1 4 13 35 3 12 64 190
Xu, Yilong 2 2 12 84 5 6 44 169
Xu, Ying 0 2 9 300 1 4 32 1,057
Xu, Ying 2 2 12 83 2 2 44 178
Xu, Yingfeng 1 2 17 1,190 1 2 49 3,578
Xu, Yongdeng 12 77 260 1,227 34 124 503 2,113
Xu, Yongsheng 13 44 129 3,954 56 154 514 20,451
Xu, Zeyu 3 4 16 519 6 12 59 1,845
Xu, Zhenhui 0 4 16 1,204 10 31 123 7,280
Xu, Zhicheng Phil 2 3 41 158 16 38 176 366
Xu, Zhiwei 10 32 143 717 26 100 365 1,661
Xu, Zhiying 0 0 3 418 0 1 13 2,144
Xu, Zhun 0 0 3 5 0 0 9 34
Xyngis, Georgios 0 0 0 0 0 1 9 9