Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 3 381 2 5 109 2,234
Xandri Antuña, Juan Pablo 0 3 7 92 1 13 84 252
Xanthopoulos, Apostolos Toli 1 10 21 43 5 32 159 430
Xara-Brasil, Duarte 0 0 0 7 1 1 3 21
Xavier, Ana 1 2 16 2,056 8 17 76 8,972
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 0 6 78 1 4 40 489
Xefteris, Dimitrios 12 93 203 1,791 38 151 918 5,490
Xekalaki, Evdokia 1 2 10 860 2 8 80 5,134
Xenidis, Yiannis 1 1 4 571 2 5 10 1,731
Xenogiani, Theodora 2 11 49 2,194 4 23 185 7,078
Xepapadeas, Anastasios 58 144 604 14,891 148 428 2,591 50,981
Xesfingi, Sofia 1 2 15 307 3 8 75 699
Xhoxhi, Orjon 0 3 8 36 0 6 32 191
Xia, Fan Dora 34 59 222 939 63 165 759 3,021
Xia, Jun 0 0 4 35 0 0 11 228
Xiang, Chong 6 16 48 2,957 19 72 324 10,018
Xiang, Guocheng 0 0 0 10 0 1 8 114
Xiang, Jun 3 3 16 1,298 8 22 120 4,937
Xiang, Shuwen 2 3 4 4 3 5 15 15
Xiang, Tao 0 3 13 373 0 10 91 1,829
Xiang, Yi 1 1 2 51 3 3 12 221
Xian, Hui 0 0 4 52 0 1 17 322
Xiao, Erte 12 21 85 3,398 60 154 786 11,888
Xiao, Han 0 0 0 2 1 1 5 13
Xiao, Jasmine 1 2 7 92 2 5 19 160
Xiao, Jing 7 19 128 1,058 20 52 302 2,299
Xiao, Jingliang 0 2 14 301 5 9 73 864
Xiao, Jun 0 0 0 64 0 0 8 173
Xiao, Junji 8 16 36 454 20 43 167 1,822
Xiaojun, Zhao 0 0 17 508 3 7 70 2,566
Xiao, Qin 0 1 6 1,583 1 11 105 4,826
Xiao, Saizi 9 14 49 214 17 36 182 786
Xiao, Tim 1 5 12 555 7 40 240 1,662
Xiao, Wei 1 2 18 975 7 12 123 4,326
Xiao, Wei 1 1 5 143 3 4 24 350
Xiao, Xiao 0 2 6 47 1 5 34 107
XIAO, Yan 1 1 15 158 3 6 54 597
Xiao, Yan fei 1 1 4 42 1 1 6 178
Xiao, Ying 0 0 1 55 0 2 5 181
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 1 6 122
Xiao, Zhiguo 0 0 4 481 1 2 43 1,439
Xiao, Zhijie 15 34 281 9,592 35 101 623 28,277
Xia, Qingjie 6 9 32 1,541 13 30 154 5,564
Xiarchos, Irene 1 1 4 114 1 1 19 368
Xia, Shuo 0 11 45 45 17 87 241 241
Xia, Tian 9 11 45 1,302 18 35 225 5,867
Xia, Weixuan 0 1 4 12 1 6 27 62
Xia, Xiao-Hua 2 9 48 258 6 20 168 1,233
Xie, Chaoping 7 12 42 239 10 27 146 729
Xie, Danxia Daniel 5 14 74 1,237 18 54 248 4,107
Xie, Danyang 4 20 101 10,869 28 85 591 38,452
Xie, Erhao 0 0 11 182 1 8 59 246
Xie, Fangzhou 0 0 2 12 2 2 43 111
Xie, Fei 8 19 66 932 21 53 221 2,632
Xie, Feixue 8 41 140 1,856 42 144 667 5,915
Xie, Huan 0 1 6 1,025 15 25 133 2,419
Xie, Jian 0 2 3 38 1 5 16 83
Xie, Jun 0 3 16 49 3 14 57 180
Xie, Jun 1 3 23 74 3 17 104 413
Xie, Kuangli 0 0 0 8 0 0 11 49
Xie, Li 0 1 6 282 0 2 46 767
Xie, Ru 1 1 4 178 1 1 11 444
Xie, Taojun 1 5 32 162 4 18 131 510
Xie, Tian 11 25 83 611 38 86 366 1,177
Xie, Wei 2 4 14 83 8 24 120 552
Xie, Xin 0 0 0 16 0 0 10 1,237
Xie, Yinxi 2 25 103 395 16 78 308 1,134
Xie, Yu 0 0 0 243 0 1 7 2,317
Xie, Yuanyuan 0 0 0 126 0 0 10 573
Xie, Zhoudan 0 1 12 13 2 5 27 33
Xie, Zoe 1 6 33 308 12 30 150 647
Xifré, Ramon 0 1 6 166 2 8 60 856
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 1 5 23 609 6 22 147 2,305
Xin, Baogui 1 3 12 78 3 12 127 749
Xing, Chunbing 6 27 120 2,017 26 92 495 5,575
Xin, Guangyi 0 0 0 76 0 1 2 125
Xing, Victor 0 2 3 325 4 13 91 1,173
Xing, Weibo 1 4 19 265 4 11 60 1,009
Xing, Yuhang 21 77 298 6,012 88 239 1,098 20,861
Xing, Yuqing 40 94 448 6,465 130 319 1,657 19,859
Xin, Katherine 0 0 3 62 1 4 39 430
Xinshuo, Hou 0 1 17 45 6 13 77 264
Xin, Xian 4 9 27 3,307 19 38 231 11,730
Xiong, Bo 2 2 5 926 5 10 136 2,655
Xiong, Chen 1 3 7 125 3 6 56 226
Xiong, Chenfeng 0 0 3 34 2 5 24 126
Xiong, Hang 0 0 4 14 0 1 13 105
Xiong, Siyang 0 1 2 263 1 4 48 1,642
Xiong, Wei 21 58 307 5,673 110 330 1,888 22,789
Xiong, Zequan 0 0 0 2 1 1 3 22
Xiouros, Costas 1 1 5 163 3 5 34 468
Xiu, Dacheng 48 125 507 1,564 158 474 2,021 5,154
Xu, Anqi 0 2 7 9 0 11 33 43
Xu, Bin 5 20 59 2,282 15 45 245 7,198
Xu, Bing 1 2 10 317 2 3 70 1,284
Xu, Bing 1 2 16 114 4 6 48 486
Xu, Bing 2 8 44 462 13 48 270 1,906
Xu, Changqing 0 0 0 10 0 0 1 32
xu, Chenggang 13 28 125 9,636 54 193 983 43,678
Xu, David 3 6 44 44 7 22 127 127
Xu, Dingbo 0 0 0 56 0 0 1 138
Xu, Dinghai 4 8 34 1,422 10 26 185 3,997
XUE, Jianpo 3 11 34 842 12 44 250 2,492
Xue, Li 0 0 2 17 1 2 23 103
Xue, Lian 0 0 0 5 0 1 3 28
Xue, Licun 0 8 22 2,578 8 27 142 9,833
Xue, Lin-Lin 1 4 11 11 2 5 27 29
XU, Elvis Cheng 0 0 3 39 0 1 21 86
Xue, Mei 1 1 9 1,192 3 5 48 4,749
Xue, Melanie Meng 8 31 81 469 29 87 314 1,230
Xue, Yi 0 1 7 266 4 9 59 1,296
Xue, Yuhan 1 4 13 35 4 16 81 220
Xue, Yunkui 0 0 0 27 0 1 5 98
Xu, Fang 4 12 82 3,334 33 91 539 13,722
Xu, Fangya 0 0 0 1 0 1 5 46
Xu, Guo 7 17 77 724 31 77 304 2,820
Xu, Haiqing 1 2 7 285 9 14 101 1,458
Xu, Hangtian 0 1 4 426 8 16 90 1,106
Xu, Hao 1 3 11 42 3 8 33 223
Xu, Haofeng 2 3 8 65 3 10 34 282
Xu, Heng 0 2 5 60 0 6 28 145
Xu, Jiahua 13 30 167 265 47 112 589 956
Xu, Jiajun 2 5 13 61 2 8 45 290
Xu, Jianhuan 1 1 8 62 3 4 31 174
Xu, Jianwei 0 3 14 628 5 27 135 1,541
Xu, Jiawen 0 0 4 37 0 1 21 42
Xu, Jing 2 4 36 139 8 16 87 448
Xu, Juanyi 26 30 44 1,995 17 36 175 6,203
Xu, Jun 0 0 2 32 0 2 18 94
Xu, Junyi 0 0 2 28 0 0 12 115
Xu, Kai 0 0 0 17 0 0 3 89
Xu, Ke 1 7 50 208 19 57 223 743
Xu, Ke-Li 1 1 5 992 7 10 78 2,981
Xu, Kuan 5 11 34 1,679 13 44 289 8,769
Xu, Lei 0 0 1 8 0 1 11 73
Xu, Lihe 0 0 1 75 1 1 17 449
Xu, Liheng 0 0 1 9 0 1 8 56
Xu, Lin 1 1 2 58 1 2 9 56
Xu, Lin 0 0 1 12 1 2 9 51
XU, Liujing 0 1 1 49 0 1 2 429
Xu, Lixin Colin 25 80 338 14,088 90 334 2,033 53,062
Xu, Mingxin 1 2 7 1,006 2 4 21 2,909
Xu, Minya 0 0 0 13 0 0 1 50
Xu, Nan 0 2 10 59 0 2 21 170
Xu, Ning 1 1 7 67 2 3 19 163
Xu, Qian 0 0 7 42 0 1 27 133
Xu, Qiuhua 0 0 0 6 0 2 3 35
Xu, Rong 0 2 10 208 0 5 67 532
Xu, Rongwei 0 1 2 5 0 1 4 18
Xu, Shaofeng 1 2 17 376 4 9 97 804
Xu, Shengxia 1 2 7 11 1 3 15 30
Xu, Tao 6 23 33 33 11 34 63 63
Xu, TengTeng 4 10 35 1,937 8 27 217 5,461
Xu, Tong 0 2 24 61 2 6 69 195
Xu, Wei 0 2 15 1,017 0 9 76 3,344
Xu, Weineng 0 0 0 92 1 2 6 150
Xu, Wenli 1 7 43 381 9 19 138 1,082
Xu, Xian 1 1 5 91 3 4 23 275
Xu, Xiaonian 0 3 18 2,005 2 16 87 5,657
Xu, Xing 0 1 21 63 3 5 63 128
Xu, Xinpeng 6 13 53 1,768 27 61 322 6,023
Xu, Xinzhong 3 11 47 1,978 9 31 181 5,058
Xu, Yahua 0 0 0 11 2 2 14 65
Xu, Yang 4 5 13 154 7 13 42 363
Xu, Yi Daniel 24 94 450 5,090 114 354 1,998 18,641
Xu, Yilan 0 3 5 82 2 6 40 419
Xu, Yilong 0 0 4 103 1 1 21 299
Xu, Ying 2 3 6 102 2 3 16 270
Xu, Ying 1 4 8 326 8 22 115 1,311
Xu, Yingfeng 0 0 7 1,068 0 0 24 3,201
Xu, Yizhi 0 1 1 59 1 3 13 108
Xu, Yongdeng 41 63 202 1,741 33 83 425 3,621
Xu, Yongsheng 7 16 89 4,318 21 69 503 22,535
Xu, Yu 0 1 9 100 0 3 43 371
Xu, Yuanwei 0 0 1 54 1 1 11 49
XU, Yuchen 2 5 40 40 2 9 67 67
Xu, Zeyu 1 9 24 612 4 21 107 2,240
XU, Zhengchuan 0 0 0 1 0 0 1 53
Xu, Zhenhui 1 4 9 1,093 7 22 111 6,922
Xu, Zhicheng Phil 0 2 23 118 4 15 108 456
Xu, Zhiwei 14 35 173 1,169 39 109 501 3,062
Xu, Zhiying 0 0 2 505 1 6 75 2,907
Xu, Zhun 0 1 5 14 0 1 8 57
Xyngis, Georgios 0 1 1 2 0 1 3 38