Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 2 5 361 3 8 44 1,855
Xavier, Ana 3 12 30 1,991 8 26 97 8,519
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 1 8 47 1 6 33 275
Xefteris, Dimitrios 16 58 156 861 36 110 326 2,150
Xekalaki, Evdokia 2 4 16 810 7 19 78 4,748
Xenidis, Yiannis 0 0 2 560 0 1 6 1,692
Xenogiani, Theodora 6 19 69 1,979 17 62 212 6,110
Xepapadeas, Anastasios 39 115 540 12,172 130 422 2,157 41,503
Xesfingi, Sofia 1 6 27 137 5 13 74 192
Xia, Jun 0 0 4 26 1 2 19 155
Xiang, Chong 8 23 153 2,618 26 76 455 8,184
Xiang, Guocheng 0 0 1 6 2 2 13 57
Xiang, Jun 2 16 57 1,166 8 47 247 4,287
Xiang, Tao 0 2 3 299 3 9 46 1,284
Xiang, Yi 0 0 2 32 1 2 16 152
Xiao, Erte 11 71 256 2,622 45 204 593 8,492
Xiao, Jing 23 59 201 732 43 114 455 1,135
Xiao, Jingliang 4 4 13 213 7 15 42 471
Xiao, Jun 0 0 0 59 0 3 10 131
Xiao, Junji 1 7 30 301 11 29 118 1,068
Xiaojun, Zhao 0 2 26 498 8 24 142 2,339
Xiao, Qin 1 8 43 1,481 10 28 146 4,288
Xiao, Wei 0 0 2 59 1 1 15 155
Xiao, Wei 7 12 39 870 18 35 161 3,689
XIAO, Yan 1 4 10 82 2 14 45 370
Xiao, Yan fei 0 0 1 26 0 7 20 118
Xiao, Ying 0 0 3 43 0 0 6 140
Xiao, Yu 0 0 0 31 1 3 9 94
Xiao, Zhiguo 1 6 22 423 5 14 72 1,205
Xiao, Zhijie 12 55 259 9,284 33 157 750 26,369
Xia, Qingjie 0 7 43 1,371 13 52 190 4,722
Xiarchos, Irene 0 2 4 105 0 4 22 287
Xia, Tian 4 20 77 1,040 11 62 333 4,637
Xia, Weixuan 0 0 1 1 0 1 8 8
Xia, Xiao-Hua 4 11 23 87 10 36 186 539
Xie, Chaoping 2 9 29 100 5 22 75 262
Xie, Daniel Danxia 0 6 39 1,064 7 30 160 3,272
Xie, Danyang 16 50 272 10,825 42 143 755 37,387
Xie, Fei 2 20 75 708 9 53 195 1,885
Xie, Feixue 3 13 48 822 13 50 166 1,930
Xie, Huan 1 5 37 900 4 32 141 1,819
Xie, Jun 0 1 7 17 1 7 30 84
Xie, Li 1 3 15 219 6 11 55 512
Xie, Ru 1 2 6 165 1 2 11 390
Xie, Taojun 0 2 8 25 1 5 42 97
Xie, Xin 0 0 0 16 0 0 3 1,184
Xie, Yu 0 0 10 229 0 0 25 2,227
Xie, Yuanyuan 0 0 12 121 1 9 48 455
Xie, Zoe 0 0 10 108 3 4 14 42
Xifré, Ramon 1 3 16 123 4 8 40 570
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 8 13 48 554 14 29 158 1,693
Xin, Baogui 0 0 0 6 1 6 73 197
Xing, Chunbing 2 17 99 1,374 15 74 377 3,445
Xin, Guangyi 0 2 5 65 1 5 14 59
Xing, Victor 7 26 120 120 13 34 139 139
Xing, Weibo 2 2 15 158 6 17 59 609
Xing, Yuhang 12 70 299 5,095 59 209 934 16,944
Xing, Yuqing 9 48 354 4,357 51 154 809 12,360
Xin, Katherine 0 2 5 49 5 23 38 333
Xin, Xian 2 22 94 3,109 13 80 394 10,370
Xiong, Bo 3 8 52 900 11 37 185 1,999
Xiong, Chenfeng 2 3 13 34 4 10 51 127
Xiong, Siyang 0 3 8 253 4 23 60 1,425
Xiong, Wei 41 138 467 4,973 62 258 1,218 17,756
Xiouros, Costas 0 1 7 141 0 1 15 359
Xiu, Dacheng 0 0 2 78 0 7 31 342
Xu, Bin 7 26 90 2,078 21 96 356 6,381
Xu, Bing 12 53 130 219 20 61 195 594
Xu, Bing 3 8 22 42 5 24 100 217
xu, Chenggang 7 35 184 9,722 51 195 979 39,958
Xu, Dingbo 0 0 0 55 0 0 0 133
Xu, Dinghai 1 9 40 1,163 9 36 163 3,149
XUE, Jianpo 17 46 114 587 19 40 192 1,505
Xue, Licun 0 12 51 2,455 9 42 163 9,094
Xue, Mei 2 7 29 1,154 4 15 114 4,514
Xue, Melanie Meng 58 59 65 100 20 30 59 153
Xue, Yi 0 4 14 220 3 24 131 914
Xue, Yunkui 0 0 2 22 0 1 4 71
Xu, Fang 10 40 239 2,898 74 242 1,148 10,976
Xu, Guo 4 11 45 361 14 36 168 1,286
Xu, Haiqing 1 4 35 231 13 30 158 1,034
Xu, Hangtian 3 15 73 350 7 45 186 654
Xu, Haofeng 0 0 0 0 0 0 0 0
Xu, Jianwei 8 20 96 488 12 50 318 878
Xu, Juanyi 5 17 52 1,755 15 44 163 5,421
Xu, Jun 2 4 14 24 2 4 22 50
Xu, Junyi 0 0 1 15 0 0 5 47
Xu, Kai 0 0 3 14 1 4 13 52
Xu, Ke-Li 0 3 7 974 4 12 46 2,773
Xu, Kuan 13 32 136 5,896 25 98 414 31,002
Xu, Lihe 0 0 0 63 2 2 19 336
XU, Liujing 0 0 1 48 2 2 8 405
Xu, Lixin Colin 46 162 669 12,085 104 449 2,459 42,263
Xu, Mingxin 1 2 6 986 1 6 21 2,740
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 0 1 6 33 3 6 30 97
Xu, Ning 0 0 11 39 1 2 26 62
Xu, Qiuhua 0 0 3 5 0 1 8 20
Xu, Shaofeng 1 8 69 223 6 22 99 258
Xu, TengTeng 5 31 108 1,968 27 74 370 4,891
Xu, Tong 0 1 3 4 1 2 8 11
Xu, Wei 2 3 23 959 9 23 91 2,993
Xu, Weineng 0 0 2 89 1 1 17 107
Xu, Wenli 2 5 22 252 10 45 149 458
Xu, Xian 0 3 13 66 0 8 31 139
Xu, Xiaonian 2 4 18 1,896 3 18 114 5,228
Xu, Xinpeng 2 9 46 1,524 11 51 222 5,125
Xu, Xinzhong 4 16 86 2,029 14 44 254 5,091
Xu, Yang 1 8 16 55 4 15 49 90
Xu, Yi Daniel 31 102 450 3,400 98 279 1,218 11,394
Xu, Yilan 3 7 13 30 6 16 46 151
Xu, Yilong 0 2 16 79 2 5 49 144
Xu, Ying 0 1 17 297 1 9 66 1,044
Xu, Ying 0 2 22 75 2 11 54 157
Xu, Yingfeng 0 1 20 1,183 6 14 72 3,562
Xu, Yongdeng 17 41 188 1,002 45 107 343 1,722
Xu, Yongsheng 11 26 103 3,784 36 84 372 19,970
Xu, Zeyu 2 4 9 461 6 11 37 1,722
Xu, Zhenhui 2 5 19 1,198 5 20 124 7,205
Xu, Zhicheng Phil 4 11 36 133 21 52 152 264
Xu, Zhiwei 8 34 136 635 24 79 266 1,425
Xu, Zhiying 0 1 2 416 0 3 14 2,136
Xu, Zhun 0 0 1 3 1 2 7 29