Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 1 4 365 1 16 35 1,887
Xavier, Ana 2 6 19 2,007 12 30 96 8,607
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 1 4 51 4 9 26 300
Xefteris, Dimitrios 9 50 334 1,179 27 135 578 2,692
Xekalaki, Evdokia 1 6 17 825 5 15 60 4,801
Xenidis, Yiannis 0 1 5 565 0 3 9 1,701
Xenogiani, Theodora 4 16 55 2,028 16 75 260 6,353
Xepapadeas, Anastasios 47 127 658 12,791 149 539 1,950 43,324
Xesfingi, Sofia 2 10 66 202 6 34 109 296
Xia, Jun 0 0 0 26 1 4 15 169
Xiang, Chong 5 21 112 2,722 35 122 422 8,580
Xiang, Guocheng 0 1 1 7 1 5 20 75
Xiang, Jun 3 12 39 1,203 5 48 166 4,445
Xiang, Tao 1 14 18 342 8 25 49 1,443
Xiang, Yi 0 1 4 36 0 3 11 162
Xiao, Erte 11 54 161 2,772 50 171 524 8,971
Xiao, Jing 7 21 117 826 16 78 340 1,432
Xiao, Jingliang 4 11 35 244 14 39 96 560
Xiao, Jun 0 0 3 62 1 1 14 145
Xiao, Junji 1 7 19 319 4 26 91 1,150
Xiaojun, Zhao 4 5 19 517 13 40 128 2,459
Xiao, Kezhou 0 0 0 0 1 1 14 14
Xiao, Qin 0 5 37 1,517 7 46 156 4,435
Xiao, Wei 1 2 28 891 8 38 127 3,798
Xiao, Wei 2 6 43 102 5 13 32 186
XIAO, Yan 0 5 12 93 2 13 27 395
Xiao, Yan fei 0 1 4 30 0 10 23 141
Xiao, Ying 0 0 3 46 1 4 10 150
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 0 2 95
Xiao, Zhiguo 2 5 31 453 7 18 72 1,272
Xiao, Zhijie 13 35 125 9,397 33 130 502 26,838
Xia, Qingjie 5 10 30 1,401 15 37 151 4,860
Xiarchos, Irene 0 1 2 107 0 5 14 301
Xia, Tian 4 17 78 1,147 19 58 221 4,935
Xia, Weixuan 1 2 8 9 3 6 29 37
Xia, Xiao-Hua 0 5 21 98 10 25 103 552
Xie, Chaoping 1 4 19 99 3 12 60 301
Xie, Danxia Daniel 2 11 38 1,102 13 47 191 3,456
Xie, Danyang 14 46 172 10,981 48 204 709 38,054
Xie, Fei 10 16 45 751 17 33 114 1,990
Xie, Feixue 16 50 143 1,307 55 182 546 3,629
Xie, Huan 2 5 16 915 10 30 93 1,908
Xie, Jun 1 2 5 23 2 7 44 130
Xie, Li 1 4 13 231 5 13 68 574
Xie, Ru 1 1 4 168 4 5 15 404
Xie, Taojun 2 3 8 29 3 6 30 110
Xie, Wei 4 9 20 25 6 27 82 99
Xie, Xin 0 0 0 16 0 0 10 1,194
Xie, Yu 0 1 5 234 0 2 21 2,248
Xie, Yuanyuan 1 1 4 125 4 7 38 492
Xie, Zoe 0 2 34 142 6 20 56 95
Xifré, Ramon 2 4 12 134 3 16 62 628
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 2 6 34 581 9 26 121 1,803
Xin, Baogui 1 3 16 22 8 26 104 301
Xing, Chunbing 10 79 141 1,545 22 131 364 3,801
Xin, Guangyi 0 1 6 71 1 5 20 78
Xing, Victor 15 45 147 260 45 153 306 432
Xing, Weibo 2 5 26 199 5 24 85 756
Xing, Yuhang 27 88 264 5,347 97 321 994 17,879
Xing, Yuqing 47 167 375 4,723 188 489 1,287 13,596
Xin, Katherine 0 1 3 52 0 3 19 347
Xin, Xian 12 25 74 3,198 45 129 347 10,768
Xiong, Bo 3 7 32 929 10 40 162 2,150
Xiong, Chenfeng 0 1 8 40 1 5 19 142
Xiong, Hang 0 0 4 4 1 3 27 43
Xiong, Siyang 0 1 4 257 8 17 58 1,479
Xiong, Wei 34 137 313 5,245 80 318 1,041 18,735
Xiouros, Costas 1 2 8 149 1 6 20 379
Xiu, Dacheng 0 2 3 81 0 4 13 355
Xu, Bin 3 12 42 2,113 16 50 197 6,557
Xu, Bing 2 8 20 59 5 25 68 280
Xu, Bing 5 13 57 264 9 48 197 771
Xu, Bing 0 1 44 286 4 18 117 891
Xu, Changqing 0 0 1 9 0 1 5 27
xu, Chenggang 10 29 134 9,849 146 410 1,245 41,152
Xu, Dingbo 0 0 1 56 0 0 2 135
Xu, Dinghai 0 9 50 1,212 6 35 133 3,273
XUE, Jianpo 6 19 132 702 24 63 231 1,717
Xue, Licun 4 8 28 2,483 13 36 132 9,217
Xue, Mei 0 3 11 1,163 4 15 54 4,564
Xue, Melanie Meng 63 64 143 185 37 51 132 265
Xue, Yi 1 4 12 232 16 33 98 1,009
Xue, Yuhan 0 0 3 3 0 4 13 13
Xue, Yunkui 0 0 2 24 1 1 9 80
Xu, Fang 4 15 108 2,996 44 116 671 11,573
Xu, Guo 3 4 27 384 13 47 150 1,422
Xu, Haiqing 2 7 17 246 6 29 132 1,128
Xu, Hangtian 2 10 45 392 6 25 114 761
Xu, Hao 0 1 8 8 3 21 62 62
Xu, Haofeng 1 4 32 32 18 30 95 95
Xu, Heng 1 15 15 15 3 17 18 18
Xu, Jianhuan 0 2 11 36 2 8 41 66
Xu, Jianwei 7 18 64 544 18 64 194 1,060
Xu, Juanyi 9 35 98 1,848 15 65 185 5,591
Xu, Jun 2 3 9 31 3 5 20 68
Xu, Junyi 0 0 1 16 1 1 3 50
Xu, Kai 0 0 1 15 0 0 5 56
Xu, Ke-Li 0 1 2 976 2 10 37 2,806
Xu, Kuan 7 14 43 1,508 14 33 141 7,627
Xu, Lei 0 0 3 3 4 9 15 15
Xu, Lihe 2 3 4 67 3 5 14 348
XU, Liujing 0 0 0 48 0 2 12 415
Xu, Lixin Colin 31 117 522 12,561 168 519 3,617 45,776
Xu, Mingxin 1 1 5 990 4 9 26 2,765
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 2 3 10 43 2 3 25 119
Xu, Ning 0 0 3 42 0 4 14 75
Xu, Qiuhua 0 0 0 5 0 0 1 21
Xu, Rong 3 3 16 168 6 8 47 340
Xu, Shaofeng 20 38 52 274 12 61 167 419
Xu, TengTeng 2 12 79 2,042 22 91 328 5,192
Xu, Tong 0 0 0 4 1 2 9 19
Xu, Wei 0 3 19 939 3 16 76 2,869
Xu, Weineng 0 0 1 90 0 0 5 111
Xu, Wenli 2 5 29 279 8 32 171 619
Xu, Xian 1 2 6 72 3 9 22 161
Xu, Xiaonian 3 8 25 1,919 7 19 78 5,303
Xu, Xinpeng 2 5 21 1,543 10 38 127 5,241
Xu, Xinzhong 9 21 57 2,082 18 41 147 5,224
Xu, Yang 1 4 15 116 4 19 61 177
Xu, Yi Daniel 29 107 439 3,808 101 429 1,406 12,702
Xu, Yilan 0 3 13 40 2 12 63 208
Xu, Yilong 0 1 6 85 0 9 38 180
Xu, Ying 1 1 9 84 3 6 30 185
Xu, Ying 2 2 5 302 4 14 28 1,071
Xu, Yingfeng 1 1 8 1,191 1 12 40 3,596
Xu, Yizhi 1 3 4 51 2 5 14 42
Xu, Yongdeng 6 27 229 1,271 21 90 482 2,240
Xu, Yongsheng 14 57 157 4,030 39 135 530 20,625
Xu, Zeyu 0 2 16 523 4 19 66 1,868
Xu, Zhenhui 2 4 12 1,208 7 25 114 7,314
Xu, Zhicheng Phil 2 8 42 171 28 60 194 437
Xu, Zhiwei 12 27 122 749 27 80 352 1,753
Xu, Zhiying 0 0 2 418 0 3 11 2,147
Xu, Zhun 0 0 2 5 0 1 8 36
Xyngis, Georgios 0 0 0 0 0 3 8 12